I sitt innspill til statsbudsjettet 2021 skriver YS at en slik støtte kan være en midlertidig ordning med reduksjon eller fjerning av arbeidsgiveravgiften for luftfarten. Samtidig bør det foretas en helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet i luftfarten, både på kort og mellomlang sikt, for å sikre en bærekraftig luftfartsindustri også i fremtiden. YS' innspill til statsbudsjettet 2021 ble vedtatt av organisasjonens hovedstyre mandag.

Luftfarten - en samfunnskritisk bransje i dyp krise
Luftfarten er definert som en samfunnskritisk næring. Inntektstapene er formidable, samtidig som smitteverntiltak og pålegg gir økte kostnader for selskapene.  I følge Statistisk sentralbyrå  var reduksjonen i antallet flypassasjerer i annet kvartal i år på 84,7 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

I sitt innspill til regjeringen skriver YS at krisen i luftfart er på langt nær over, og de økonomiske virkningene for norsk luftfartforsterkes kraftig i omfang og varighet som følge av regjeringens videreføring av reise- og smittevernsrestriksjoner. Det vil ha negative samfunnsmessige konsekvenser om krisen skulle ende med at vi får færre flyselskaper til å betjene innenlandske ruter. YS mener derfor regjeringen må forberede en stabiliseringspakke, som sikrer likviditet for denne bransjen, på linje med det vi ser i andre europeiske land.

Vil stille krav til flyselskapene
Etter YS oppfatning bør det stilles krav til selskapene for å kunne ta del i, eller bli omfattet av, en slik stabiliseringspakke. Noen av de krav myndighetene kan vurdere er:

● Norsk driftstillatelse (AOC).

● Norsk registrering på flyene.

● Besetning skal være ansatt i Norge, og i flyselskapet.

● All flygning til og fra og i Norge skal utføres med fly og mannskap stasjonert i Norge.

● Utfasing av de minst miljøvennlige flyene.

● Kapitalen kan ikke brukes til å etablere eller finansiere konkurrerende virksomhet i

utlandet.

● Krav til rutenett. Må betjene alle innenlands destinasjoner som flytypen kan brukes

på, dette grunnet konkurransehensyn.

● Avvikle wet lease (for å hindre intern konkurranse og press på arbeidsvilkår)

Ved å stille denne type krav til selskapene for å kunne bli omfattet av en stabiliseringspakke bidrar myndighetene til en omstilling av bransjen – samtidig som jobber og skatteinntekter blir igjen i Norge. Dette vil også bidra til at nasjonen beholder og videreutvikler kompetanse innenfor luftfarten.