Luftfarten har sakte, men sikkert, tatt seg opp etter pandemien. I 2022 talte Avinor kun 17 prosent færre passasjerer fra eller til sine flyplasser, sammenlignet med siste normalår, 2019.

Fossilfri luftfart

Flere fly, flere flyvninger og flere passasjerer er likevel ikke kompatibelt med økt vern av natur og klima. Både i Norge og resten av verden har man derfor i stadig større grad rettet oppmerksomheten mot å skape en grønnere og mer bærekraftig luftfartsindustri. For første gang har en samlet norsk luftfartsbransje gått sammen om et felles utslippsmål: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050.

Samferdselsdepartementet jobber nå med regjeringens beslutning om det overordnede klimamålet for innenlands luftfart. Målet er å fremskynde omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart slik at de første kommersielle nullutslippsflyene innfases i Norge så snart teknologien tillater det. For å kartlegge innhente ytterligere kunnskap har departementet nå sendt saken ut på høring.

Må understøtte det seriøse og organiserte arbeidslivet

Parats høringssvar vektlegger at arbeidet må understøtte det seriøse og organiserte arbeidslivet, og ikke minst de seriøse aktørene innen luftfarten. Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, har tidligere uttalt til Parat Luftfart at det er en stadig kamp for å få en rettferdig omstilling spikret inn i dokumentene og reguleringene.
– Vi er nødt til å rette søkelyset mot en rettferdig omstilling, også for de ansatte. Vi ser allerede at rekrutteringen til luftfartsbransjen blir dårligere. Vi må skape jobber alle kan ha, som betaler godt nok, og der man har mulighet til kompetanseheving, sier hun.

I høringssvaret, signert Nyberg og fagsjef for samfunns- og myndighetskontakt i Parat, Arve Sigmundstad, peker Parat på viktigheten av partssamarbeidet i den grønne omstillingen.
– De tillitsvalgte skal involveres i de konkrete tiltakene. Det er viktig at dette skjer tidlig i prosessen før endelige beslutninger fattes. Dette vil være en god garantist for en god omstilling, og sikrer eierskap fra de ansatte til en krevende, men nødvendig, prosess for norsk luftfart, står det å lese i Parats høringssvar.

Kompetanseheving og innovasjon

Parat mener også det må gjøres konkrete vurderinger av hvilke kompetansehevende tiltak som må på plass for å kunne lykkes med en slik omstilling.
– Her kan det være nødvendig at myndighetene kommer på banen med friske midler, for å kunne bygge kompetanse både hos de flyvende og bakkemannskapene, skriver Nyberg og Sigmundstad.

Nyberg har tidligere uttalt at finansiering av innovasjon og teknologi er et vanskelig ansvar å plassere.
– Det trengs store investeringer for å finne og sikre den nye teknologien vi behøver for å nå nullutslippsmålene. Flyselskapene har allerede en relativt lav inntjening, og dermed er det vanskelig for selskapene selv å bruke penger på innovasjon. I tillegg vil det kreve me å investere i en bransje som er såpass usikker, uttaler hun til Parat Luftfart i september.

Nå foreslår Parat at myndighetene stiller opp mer risikoavlastning for de selskapene som ønsker å ta i bruk ny teknologi og investere i nytt materiell, eksempelvis gjennom Enova.