Hva har vi blitt enige om? Hovedpunkter:

Ny og bedre AFP-ordning:

Det er enighet om en ny og bedre AFP-modell. Den nye modellen, og overgangsordninger, skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019.

Den nye modellen skal være bærekraftig for framtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå.

Det er enighet om endringer i regelverket som vil gjøre at langt færre uforskyldte vil miste retten til AFP pga. sykdom og nedbemanning.

Det er også enighet om et eget seniortillegg (slitertillegg) til de som må slutte i arbeidslivet.

En viktig forskjell fra dagens ordning er at alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening. Yngre arbeidstakere vil dermed få større motivasjon for å organisere seg og kreve tariffavtale.

Det skal i løpet av 2018 også utredes hvordan kvalifikasjonskravene på lengre sikt kan fjernes, slik at AFP kan blir en ren opptjeningsordning.

Tjenestepensjon:
Vi fikk ikke gjennomslag for våre krav på dette området. Det betyr at det må jobbes politisk for å få hevet minsteinnskuddet på 2 % i den obligatoriske tjenestepensjons-ordningen. Det må også jobbes videre for å få gjennomslag for kravet om pensjonsopptjening fra første krone.

Lønnstillegg:
Medlemmer omfattet av følgende avtaler får et generelt tillegg på kr 1,00 per time:

Farmasiavtalen
Overenskomst for IKT Serviceelektronikk
Verkstedoverenskomsten
Begravelsesbyråavtalen
Overenskomst for studentsamskipnader

De fleste har fått ytterligere et generelt tillegg på kr 0,30 per time gjennom de forbundsvise tilpasningsforhandlingene (se nedenfor).

For medlemmer omfattet av Farmasioverenskomsten utgjør beløpet kr 0,25 per time. Det henger sammen med partenes felles ønske om mer penger til tillitsvalgtopplæring, slik at ordningen som finansierer dette (OU-fondet), blir mer likeverdig tilsvarende ordninger i resten av Virke-området.

For arbeidstakere omfattet av tariffavtaler der gjennomsnittlig lønnsnivå ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (90 % tilsvarer kr 417 725), gis ytterligere kroner 2,50 i lavlønnstillegg.

Dette omfatter medlemmer på følgende av Parat sine avtaler:
Farmasioverenskomsten
Landsoverenskomsten for studentsamskipnader

For arbeidstakere omfattet av Funksjonæravtalen, Reiselivsavtalen og Grossistoverenskomsten følger lønnstilleggene av garantireguleringene per 1. februar. De er som følger:

For våre medlemmer omfattet av Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen ga resultatet av garantiforhandlingene per 1.februar i år følgende resultat:

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 0,75 per time. Dette tillegget ble også lagt på alle minstelønnssatsene.

For de som ligger på minstelønnstrinn 6 – Funksjonær og minstelønnstrinn 3 – Reiseliv, så ble det gitt ett tillegg på kr 6,20 per time dvs. 1080 per måned.

For våre medlemmer omfattet av Grossistoverenskomsten ga resultatet av garantiforhandlingene per 1. februar en økning av minstelønn på kr 6,11 per time. Ny minstelønn er derved kr 219,12 per time.

Det ble ikke gitt noe sentralt tillegg, ut over økning i garantilønn for disse tre avtalene. 

Oversikt over hvilke tillegg som er gitt på den enkelte avtale finner dere bakerst i denne informasjonen. Nye minstelønnssatser vil bli publisert så snart som mulig

Den økonomiske rammen for oppgjøret, inkludert overheng på 1,1 %, forventet glidning på 1% (lokale tillegg og lønnsendringer som følge av stillingsendringer), garantireguleringer (som noen avtaler har) og sentrale tillegg utgjør ca. 2,8%.

Matpenger:
Matpengesatsen har øket med kr 4,00 til kr 86,50.

Forbundsvise tilpasningsforhandlinger:
Parat har ført tilpasningsforhandlinger for i alle overenskomstene. Den økonomiske rammen for disse forhandlingen var kr 0,30 per time (kr 585 per år).

Resultatet fra disse forhandlingene inngår som en del av oppgjøret, men er til en viss grad forskjellig fra avtale til avtale. På de fleste avtaleområdene er 30-øringen gitt som et generelt tillegg.

For å unngå forvirring vil det enkelte medlem bare motta resultatet på den avtalen de er omfattet av. Det skjer i forbindelse med uravstemningen, se nedenfor.

Uravstemning
Resultatet fra de sentrale forhandlingene og fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene vil bli sendt ut på uravstemning blant de medlemmene som er omfattet av oppgjøret. På denne måten får dere sagt deres mening om resultatet. Dette skjer tidligst 14. mai.

Det vil bli sendt ut et eget dokument i forbindelse med uravstemningen, med informasjon om hvordan denne skal gjennomføres. Svarfristen er satt til 28. mai 2018.

Resultatet av uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall og skal fremlegges for behandling i styret i YS Privat den 29. mai.

Dersom det er avgitt mindre enn 2/3 stemmer av totalt utsendte henvendelser er uravstemningen rådgivende for styret.

Dersom det er avgitt mer enn 2/3 stemmer av totalt utsendte henvendelser er uravstemningen bindende for styret.


Takk!

Parat vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle våre medlemmer og tillitsvalgte i Virke- området for tålmodighet og støtte. Uten dere hadde ikke dette resultatet vært mulig!

En spesiell takk til de som har deltatt i tilpasningsforhandlingene.

Spørsmål og kontakt:
Spørsmål knyttet til oppgjøret, resultatet og uravstemningen kan rettes til forhandlingsavdelingen via telefon 21 01 36 00 eller e-post forhandling@parat.com

Eventuelt kan dere kontakte våre regionskontor, se www.parat.com for kontaktinformasjon


Hvem har fått hvilke tillegg?

Kr 3,80 per time til medlemmer på Landsoverenskomst for studentsamskipnader
Kr 3,75 per time til medlemmer på Farmasiavtalen
Kr 1,30 per time til medlemmer på Overenskomst for IKT Serviceelektronikk
Kr 1,00 per time til medlemmer på
 - Verkstedoverenskomsten
 - Begravelsesbyråavtalen
Kr 0,75 per time til medlemmer på kr 0,75 per time til medlemmer på
 - Funksjonæravtalen
 - Reiselivsavtalen
Kr 6,20 per time til medlemmer på Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen som har minstelønn tilsvarende hhv. trinn 6 og trinn 3 i avtalene
Kr 6,11 per time til medlemmer på Grossistoverenskomsten som ligger på minstelønnssatsen i avtalen.

Tariffinformasjon - Virkeoppgjøret i havnl last ned informasjon i pdf her
Sluttprotokoll hvoedoppgjøret Virke/YS (26. april 2018) 
Minstelønnstabell - tariffavtalene i Virke