Når du fyller ut kravskjemaet er det viktig at du husker på at de som skal vurdere og forhandle om ditt krav kjenner bare til de opplysningene som du har skrevet ned på kravskjema. Hvis skjemaet ikke er fullstendig utfylt vil dette vanskeliggjøre jobben for de som skal vurdere informasjonen og forhandle for deg.

Det er derfor viktig at informasjonen du kommer med er så korrekt som mulig. Det er utarbeidet kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn i Oslo kommune.

Forutsetninger/grunnlag
Følgende forhold skal vurderes og legges til grunn ved anvendelsen av kriteriene:

· Målet for tjenesten
· Brukerfokus
· Likestilling og likelønn
· Mangfold
· Alternative karriereveier

Likestillingslovens krav må synliggjøres i anvendelsen av lønnskriteriene.

Kriteriene er:
Nedenstående kriterier anvendes hver for seg eller i sammenheng.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE

Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes.

LEDELSESANSVAR
Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker økonomi, fag og materielle forhold.

KOMPETANSE
Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes.

MÅL OG RESULTAT
Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet.

REKRUTTERE OG BEHOLDE
Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen.

Du skal sende ditt skjema til din lokale tillitsvalgt.

Du finner skjema nedenfor