Reglene om lokale lønnsforhandlinger i staten finner vi i hovedtariffavtalens (HTA) Kap 2 Lokale bestemmelser. Det er 3 punkter i hovedtariffavtalen som bestemmer lønnsutviklingen for ansatte i staten:

Det følger av HTA pkt 2.5.1 årlige forhandlinger
 at partene lokalt skal forhandle om fordeling av penger – en pott - som de sentrale parter har avsatt i tariffoppgjøret. I årets mellomoppgjør i staten ble det enighet mellom YS stat, LO stat, Unio og staten om at det lokalt skal forhandles om 1,24 % av lønnsmassen med virkning fra 1. juli. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2019. Den enkelte virksomhet kan dessuten tilføre potten midler fra egen drift. Regler for gjennomføring av lokale forhandlinger følger av HTA 2.6 Forhandlingsregler.

Bestemmelsen i HTA 2.5.2 Årlig lønnsregulering for ledere, regulerer lønnsutviklingen for virksomhetens øverste leder, samt for ledere på neste ledernivå.

Lønnsendringer etter bestemmelsene i HTA 2.5.3 Særlige grunnlag kan forhandles forløpende gjennom året. De lokale parter i den enkelte etat kan avtale at slike forhandlinger skal begrenses til et visst antall ganger pr. år. Denne bestemmelsen åpner for at det bl.a. kan forhandles lønn dersom det har skjedd vesentlige endringer i stilling eller oppgaver, i forbindelse med effektiviseringstiltak, eller i tilknytning til omorganiseringer.

Les mer om: