Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor, for å diskutere hvordan man kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

– Kompetanseutvikling, hele stillinger og tilstrekkelig ressurser er forutsetninger for å levere den kvaliteten de kommunale tjenestene trenger i en ekstraordinær tid. Dette er ikke mulig med dagens rammer, sier leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, sier situasjonen er svært krevende.
– Det vil i lengden ikke være mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier Gram.

Mette Nord, leder i LO Kommune, mener kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert.
– Vi forventer garantier for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i våre velferdstjenester, og med det kutt i koronaberedskapen, påpeker hun.

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurs-situasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres. 

Dette er noen av de foreslåtte tiltakene:

– Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.

– Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene

– Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover

– Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.

– Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.

– Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå.