Les

Kurs for tillitsvalgte satt på vent

Parat har over 3300 tillitsvalgte og et omfattende kurstilbud. Målet med kursene er å bistå våre tillitsvalgte slik at de er i stand til å løse viktige oppgaver for medlemmene. Som følge av korona-pandemien er Parats kurstilbud satt på vent. Vi kommer tilbake med informasjon om når kurstilbudet starter opp igjen, så fort vi vet mer.
Av Parat Publisert dato 15.01.2020 13:20 redigert 02.11.2020 15:58
Parats tradisjonelle kurs er satt på vent inntil videre, som følge av den pågående pandemien. Hittil har vi arrangert en del nettmøter for tillitsvalgte og medlemmer, og er i gang med å digitalisere grunnkurs 1 for nye tillitsvalgte. Vi jobber i disse dager med å se hvordan kurs og konferanser kan og bør digitaliseres. 

Samtidig har vi allerede nå booket hotell for våren 2021, i håp om at situasjonen da er normalisert. Under kan du lese generell informasjon om kurstilbudet. 

Parats kurstilbud
De aller fleste avgjørelser som har betydning for medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, tas i den enkelte bedrift. Det er et mål at
flest mulig beslutninger skal tas på et lavest mulig nivå, slik ansatte og tillitsvalgtes medbestemmelse er nedfelt i både lov- og
avtaleverket. 

Ny grunnopplæring ferdig
Fra og med 2019 har en ny modell for grunnopplæring blitt gradvis innført. Opplæringen tilbys alle nye tillitsvalgte og skal gi grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle tillitsvalgtrollen på en god og trygg måte. Fra og med nyttår er alle grunnkursene ferdig oppdatert. 

Grunnopplæringen for tillitsvalgte i Parat er bygd opp med tre kurs i en trinnstruktur og total varighet er på 4,5 dager.
Grunnkurs 1 holdes regionalt og er for alle tillitsvalgte uansett sektor. Grunnkurs 2 og 3 er tilpasset sektor og holdes samlet, slik at de i praksis vil oppleves som ett kurs. 

Målet med grunnopplæringen er at tillitsvalgte skal:
• lære det de trenger for å bli en god tillitsvalgt og trygg i rollen
• forstå hvordan de kan utøve medbestemmelse innenfor rammene av lover, avtaler og Parats politikk
• kjenne til verktøy og hvilken støtte de kan få i Parat og få en metodikk for problemløsning

Aktive kursdeltakere
Den nye grunnopplæringen er basert på hvordan voksne lærer, og det lagt vekt på aktivisering, samarbeid og refleksjon.  Omfanget av tradisjonelle forelesninger er begrenset, og hovedvekten er lagt på oppgaveløsning og erfaringsdeling i grupper.
Kursdeltakerne må i tillegg til å benytte lov- og avtaleverk, i stor grad bruke eget skjønn og tolkningsevne når oppgavene
skal løses. Læremateriellet er samlet på nett og kan brukes som et oppslagsverk etter endt kurs.

Hvem får plass på kurs?
Parat har over 3300 tillitsvalgte. Vi har tillitsvalgte i bedrifter med noen få ansatte, mens andre er øverste tillitsvalgt i store
virksomheter. Noen tillitsvalgte er avtaletillitsvalgte, det vil si at de etter hovedavtalen har rett til medbestemmelse. Men i
mange virksomheter er det også organisasjonstillitsvalgte, det er ofte styremedlemmer i klubben eller varatillitsvalgte.
Grunnkurs 1 handler om tillitsvalgtrollen, og Parat ønsker at at alle tillitsvalgte skal gå dette kurset. Dersom det er mange
søkere, blir tillitsvalgte med det høyeste vervet prioritert.

Grunnkurs 2 og 3 som handler om medbestemmelse i lov- og avtaleverk, samt fordypningskurs og deltidsstudier, vil vanligvis ikke være relevante kurs for varatillitsvalgte.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?