> Sentrale lønnstillegg, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

> Ny garantilønn, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

Gjennomslag for viktige krav om kompetanse
Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetanse-arbeidet.

Økt satsing på heltid
Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid. Målet er å bidra til flere heltidsstillinger. Det er enighet om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Lokale forhandlinger
Det blir ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Økt lønn for hovedtillitsvalgte
YS Kommune har fått gjennomslag for kravet om økt lønn for hovedtillitsvalgte.
Med virkning fra 1.9.2020 heves minimumsavlønning av tillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr. 445 500,-.