Marit Lindén gikk for en tid tilbake av som hovedtillitsvalgt for Norwegian Kabinforening. Nå konsentrerer hun sin innsats om vervet som representant i The European Transport Workers’ Federation (ETF) Women’s Committe. Vervet innebærer at hun ikke bare jobber for å ivareta interessene for de ansatte i Norwegian, men for 600 000 luftfartsanstatte over hele Europa.

Enorm oppgave

– Fremveksten av stadig nye lavprisselskaper har skapt et konstant press både på lønns- og arbeidsforhold for de som jobber i luften. Derfor er det helt avgjørende for vår evne til å sikre våre interesser at vi ansatte har en stor organisasjon som ETF i ryggen, sier Lindén.

ETF er den europeiske armen av det kanskje mer kjente International Transport Workers’ Federation (ITF), som opererer over hele kloden.
– Vi i Norwegian fikk kjenne hvilken slagkraft ETF har under kabinstreiken i 2014. Da fikk Norwegian beskjed fra våre fagforeningskolleger ute i Europa at det ikke ville bli aktuelt å fylle drivstoff på flyene så lenge selskapets ansatte var i streik. Den hjelpen var viktig for å få til en løsning før det ble storkonflikt, forteller Lindén.

ETF som spydspiss

For ansatte i Norwegian og andre flyselskaper er imidlertid den viktigste funksjonen at ETF er en spydspiss inn i EU-systemet. Der bestemmes mange av næringens rammebetingelser, som får virkning i Norge selv om vi ikke er medlem.

– Vår EØS-tilknytning gjør at alle bestemmelser som blir gjort for alle land innen EU, automatisk blir gjeldende for oss i Norge. Derfor er det viktig at det finnes en aktiv lobbyvirksomhet ovenfor EU-systemet, sier Lindén.

Hun mener dette gir luftfartsansatte en mulighet til å påvirke avgjørelser innenfor European Aviation Safety Agency (EASA), som er organisasjonen for flysikkerhet i EU. Organisasjonen skal blant annet sikre like konkurransevilkår i luftfarten over hele Europa. Å få innpass i EASA er, ifølge Lindén, nøkkelen til å kunne få innvirkning i saker som har betydning for ansattes sikkerhet og arbeidsvilkår.

Ivaretar vilkårene

Nestleder i Norwegian Kabinforening, Trude Mathisen, mener ETF spiller en avgjørende rolle for å ivareta de kabinansattes vilkår, og er spesielt opptatt av at arbeidstiden ikke skal bli forverret.
– Vårt engasjement innenfor ETF er den eneste muligheten vi har til å påvirke at arbeidstiden vår ikke blir forringet. Å ivareta Flight Time Limitations (FTL) er derfor et svært viktig oppdrag for oss og ETF, mener Mathisen.

img-27-01sss

 

 

 

 

 

 

 


Marit Lindén (t.h.) og nestleder i Norwegian Kabinforening, Trude Mathisen, mener internasjonalt samarbeid er svært viktig for å ivareta sikkerhet for jobbene innen luftfarten. Foto: Knut-Erik Mikalsen

 ETF har hatt stort fokus på lønns- og arbeidsvilkårene i det irske lavprisselskapet Ryanair. Der måtte selskapets ledelse for litt over et år siden bøye av og akseptere fagforeninger og at det ble inngått bindende tariffavtaler med de ansatte.

– Dette hadde ikke skjedd uten at ETF i årevis hadde backet de ansatte i Ryanair og presset selskapet til å akseptere ansatte som organiserte seg i fagforeninger, sier Lindén. Hun gjør det likevel klart at Ryanair ikke er i noen særstilling i Europa når det gjelder å ligge i konflikt med sine ansatte.

Billettkrigen

Lindén mener det pågår det som ansatte kaller for et «et kappløp mot bunnen». Hun påpeker at lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte stadig blir forverret i «flykrigen» som skjer over hele Europa – altså krigen om å ha de billigste billettene ved å skjære ned på kostnadene. Her er svekkelse av arbeidsvilkårene for de ansatte et virkemiddel arbeidsgiverne ofte griper til. Lindén ønsker å fremheve at de forverrede vilkårene gjelder i hele bransjen.

– Det gjelder for Lufthansa, KLM, British Airways og SAS. Overalt ser vi at selskapene forsøker å endre på arbeidsvilkår som følge av den knallharde konkurransen om passasjerene. Vi er glade for at mange flere har fått billigere flybilletter og anledning til å fly, men ikke at dette skal gå på bekostning av de ansattes evne til å leve av jobben, sier hun.

Organisasjoner skaper ryddighet

Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, har lang fartstid bak seg både i luftfarten og organisasjonslivet, og opptrer ofte på den internasjonale arenaen på vegne av sine flygerkolleger. Han ikke i tvil om at organisasjoner som ETF og European Cockpit Association (ECA) har vært og fortsatt er svært viktige for å skape ryddighet rundt arbeidssituasjonen for europeiske flygere.

– Fordelen med en organisasjon som ECA er at den er ren europeisk, og kan spisse sine saker inn mot spesifikke europeiske problemstillinger. Det kan ikke globale pilotorganisasjoner, som har medlemmer over hele kloden og derfor må ta hensyn til mange arbeidsmarkeder, sier Førde.

Førde mener Europa i dag er et av verdens tøffeste konkurransemarkeder for luftfart.
– Derfor er det avgjørende at ETF og ECA er organisasjoner som begge jobber direkte inn i EU-systemet for å påvirke lover og regler som omfatter hele Europa, mener han.

img-29-01sssss
Petter Førde, leder for Norsk Pilotforbund i Parat, er ikke i tvil om at europeiske arbeidsorganisasjoner er svært viktige for å skape ryddighet rundt arbeidssituasjonen til europeiske luftfartsansatte.

Press på lønn

Etter at luftfarten ble liberalisert på 90-tallet, har det vokst frem konkurranse mellom selskapene som også har lagt økende press på blant annet pilotenes lønns- og arbeidsvilkår. Førde påpeker at det nå er en trend over hele Europa at arbeidssituasjonen til piloter kontinuerlig utfordres.

– Tidligere, da bransjen vår fremdeles var gjenstand for statlige reguleringer, var våre kollektivavtaler ikke i nærheten av myndighetens minstekrav i spørsmål knyttet til eksempelvis hviletid. Det er vi nå, sier han.

Førde mener at det i dag er like mye snakk om å sikre en forsvarlig arbeidstid som er om at pilotene vil ha mer i lønn. Han viser til det aktuelle bakteppet med vårens pilotstreik i SAS.
– Der greide pilotene å få bra frem at det dreide seg om forutsigbare vaktuker, mer enn bare penger, mener Førde.

Utslitte piloter

Førde fremhever at flygerne er en utsatt arbeidstakergruppe.

– Vi ser at flyselskaper driver en kynisk utnyttelse av sine piloter. Det går en grense for lange arbeidsdager det er forsvarlig at vi har. Ikke sjelden kommer vi inn på hotellet på kvelden for så å fly straks minimum hviletid på ti timer er over. En dag kommer det til å skje en ulykke fordi flygerne er utslitte, advarer Førde.

Han mener det fortsatt er mye for ETF og ECA å ta tak i når det gjelder arbeidssituasjonen innen luftfarten. Han nevner at kolleger i USA har som maksimumsregel at de kan jobbe sammenhengende i åtte timer. I Norge og Europa er den samme regelen inntil 14 timer.

– Det er mye tøffere konkurranse mellom flyselskapene i Europa enn det er i eksempelvis USA. I USA står de fem-seks største flyselskapene for rundt 80 prosent av trafikken. I Europa er det tilsvarende tallet 40 prosent, sier Førde.