Kulturminister Abid Raja la fredag frem museumsmeldingen fra Teknisk Museum i Oslo. Han løftet frem museene som relevante samfunnsinstitusjoner frem mot 2050, og la vekt på at museene må være oppdaterte og aktuelle i hva de samler på, hvordan de formidler kunnskap og hvordan de samhandler med omverdenen.

Ansatte må involveres
Blant de nye målene for museene er helhetlig samfunnsutvikling, relevant formidling og solid kunnskapsproduksjon. Fagsjef for rekruttering og utvikling i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg, mener det er essensielt at de ansatte involveres i prosessen med de nye målsettingene.
Museene har et viktig samfunnsoppdrag, og skal speile et samfunn i rask endring. For Parat er det viktig at ansatte ved museene involveres i endringene som forberedes innenfor sektoren. Det er de ansatte som kjenner sektoren, og som vil kunne bidra til å finne de rette løsningene på hvordan museene skal utvikle seg i fremtiden, sier Jenvin-Steinsvåg.

Parat har nærmere 50 medlemmer innen museumssektoren, i tillegg til Parat forsvars medlemmer ved Forsvarets museer. Nå skal altså disse overføres fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets portefølje innen 2024.

Prosjektgruppe må sikre medbestemmelse
Regjeringen vil opprette en prosjektgruppe med medlemmer fra Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet for å gjennomføre overføringen.
– Parat forventer at de ansattes organisasjoner får delta i prosjektgruppen, for å sikre tilstrekkelig medbestemmelse i omstillingsprosessen. Vi mener dette er helt nødvendig for å sikre at de museumsansattes interesser ivaretas, sier Jenvin-Steinsvåg.

Begrunnelsen for overførselen er ifølge museumsmeldingen at en samordning mellom Forsvarets museer og sivile museer vil gi faglig synergi og kompetanseheving, i tillegg til bedre evne til dokumentasjon og formidling.

- Personellet vil ivaretas
Stortinget mener overføringen også vil gi Forsvarets museer en friere faglig stilling og dermed økt legitimitet.
– Selv om museene flyttes skal militær merkevare og kompetanse beholdes. Personellet ved museene vil ivaretas, og det nære samarbeidet mellom museene og forsvarssektoren vil fortsette, slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast i en pressemelding.