Hele 35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold, ifølge FN. Også i arbeidslivet er diskriminering og vold et utbredt problem. FNs bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber aktivt for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold. 

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, mener fagforeningene har en viktig oppgave når det gjelder å hjelpe kvinner som er utsatt for vold eller diskriminering, særlig i arbeidslivet. 
– Det er viktig at vi bidrar til økt åpenhet rundt temaet, og har klare retningslinjer som faktisk praktiseres når det gjelder. Vi må fortsette å kjempe for kvinners rett til et trygt arbeidsmiljø, og vektlegge forebygging, understreker hun. 

Nyberg er kvinnerepresentant i European Transport Workers' Federation (ETF). Da hun ble innvalgt belyste hun problemet rundt underrapportering av vold og trakassering på arbeidsplassen. 
– Det er altfor lite fokus på dette i det daglige. Underrapporteringen er stor. Som arbeidstakerorganisasjon må vi sørge for at alle tilfeller blir rapportert og behandlet forsvarlig. Dette vil igjen skape bedre muligheter for forebygging av nye tilfeller, sa hun. 

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner har blitt markert siden 1999. I 2008 lanserte FN kampanjen UNiTE to end violence against women, som skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Kampanjen går hvert år, fra 25. november og 16 dager fremover, og skaper oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. 

Fakta om vold mot kvinner:

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • 750 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år
  • 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse 
  • 71 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. 3/4 av disse blir seksuelt misbrukt.

Kilde: FN