Nedenfor svarer vi på en rekke spørsmål som er aktuelle for deg som arbeidstaker. Hvis du ikke finner svaret på hva du lurer på, ta direkte kontakt med oss på e-post (juridisk@parat.com) eller telefon 489 92 032.

Du har ikke krav på å få flyttet en fastsatt ferie, selv om du ikke kan reise ut av landet som planlagt og heller ikke kan feriere utenfor egen kommune. Den eneste muligheten er at du forklarer situasjonen for arbeidsgiver og spør om du kan få flyttet ferien til et annet tidspunkt. Spørsmålet om erstatning for de utgiftene du har hatt til flybilletter, hotell og lignende, er noe du må ta opp med ditt forsikringsselskap. 

Du har rett på et visst antall feriedager hvert år, og arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du får den ferien du har krav på. Sommerferien, som i ferieloven kalles hovedferien, er tre uker, og den skal legges mellom 1. juni og 30. september. Før ferien fastlegges, skal arbeidsgiver konferere med deg eller med tillitsvalgte. Din rett til ferie og arbeidsgivers plikt til å sørge for at du har ferie, blir ikke påvirket av at du ikke kan reise på ferie der du vil. 

Koronakrisen gir arbeidsgivere et særskilt grunnlag for vurdering av ferie. Dette betyr at arbeidsgivere kan benytte kortere varslingsfrist. Likevel bør arbeidsgiver gi beskjed såpass god tid i forveien at du som arbeidsgiver får tid til å planlegge ferien. I tillegg har arbeidsgiver alltid drøftelsesplikt, og det er alltid ønskelig at man blir enig om feriefastsettelsen. 

Ja, arbeidsgiver kan fastsette ferien i en periode der du er permittert. Dersom du blir satt opp på ferie mens du er permittert, blir det en pause i permitteringen mens du har ferie.

Når du har ferie får du ikke dagpenger. Du må melde fra til NAV om at du skal ha ferie, slik at dagpengene stoppes. Når ferien er over går du tilbake i permittering og får dagpenger, dersom permitteringen fortsetter. 

Når du har ferie får du ikke lønn. Det er imidlertid vanlig at arbeidsgiver trekker deg for 5 ukers lønn i juni og juli, og at du får utbetalt alle feriepengene i juni. Det innebærer at arbeidsgiver ikke trekker deg i lønn når du faktisk har ferie. Når du er permittert blir dette mer komplisert. Det er slik at du ikke har krav på dagpenger når du tar ferie. Du må da melde fra til NAV, som stopper dagpengene i de dagene du har ferie.

Hvis du for eksempel tar ut tre uker ferie mens du er permittert, slik at du har to uker til gode, betyr det at du har fått utbetalt feriepenger som skal dekke ferien for hele året, men bare er blitt trukket lønn (dagpenger) for tre uker. Når du da senere tar ferie, vil arbeidsgiver kunne trekke deg i lønn for den ferien du avvikler. Det er derfor en fordel å tenke på det, og planlegge slik at du har penger igjen til ferien. Alternativt kan du be om at du bare får utbetalt feriepenger tilsvarende feriens lengde, slik at du får resten av feriepengene når du eventuelt tar ferie til høsten. 

Dersom du er i karantene fordi du er smittet, har du som syk rett til å få ferien utsatt til senere samme år. Det samme gjelder dersom du blir syk i ferien. Da kan du kreve å få ny ferie i samme antall dager som du var syk. Dersom du er i karantene uten å være syk, har du ikke krav på å få flyttet ferien.

Retten til feriepenger er noe du opparbeider deg på grunnlag av inntekten du hadde året før du tar ferie. Det du får utbetalt i feriepenger i år, er altså avhengig av hvor mye du tjente i fjor.

For å sikre at det store antallet arbeidstakere som har vært permittert, også skal ha anledning til å avvikle ferie, har Stortinget bestemt at det skal utbetales feriepenger i 2022 for dem som mottok dagpenger i 2021. 

Det er derimot ikke utarbeidet regler for beregning og utbetaling enda. Det forventes at feriepengene utgjør 10,2 % av de utbetalte dagpengene, og at det utbetales av NAV innen utgangen av mai 2022.

Ettersom dagpengene, og derved beregningsgrunnlaget for feriepenger, er lavere enn din ordinære lønn, vil feriepengene bli lavere enn normalt for de som får feriepenger beregnet av dagpenger. Ettersom feriepengen ikke fullt ut dekker lønnsbortfallet ved ferien, kan du motsette deg avvikling av denne delen av ferien. 

Er ferien din fastsatt, er det i utgangspunktet bindende. Flytting av ferien krever dermed at du blir enig med arbeidsgiveren din om dette. Men arbeidsgiver kan ha rett til å endre ferieperioden dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Endring er tillatt dersom de uforutsette hendelsene vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I disse dager er problemet stort sett at det ikke er arbeid, slik at arbeidsgiver må permittere. Men på noen områder, for eksempel i helsevesenet eller i deler av dagligvarehandelen, har arbeidsmengden økt, og arbeidsgiver kan da komme i en slik situasjon at det blir nødvendig å flytte på fastsatt ferie.

Før ferietiden endres, skal arbeidsgiver drøfte dette med deg, og du har rett til å ha med deg en tillitsvalgt. Du har krav på erstatning for de merutgiftene en omlegging av ferien medfører, men du må huske på å opplyse om utgiftene du vil kreve erstattet under drøftelsesmøtet.

Ja. Arbeidsgiver skal alltid ta hensyn til ønsker fra deg som arbeidstaker, men samtidig skal ferie tilpasses arbeidsgivers behov og situasjon. Du har som arbeidstaker derfor ikke krav på å legge ferien utenom hovedferieperioden.