Det er enighet i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og YS om de sosiale bestemmelsene i tariffavtalen, de såkalte A1-forhandlingene. Her forhandles det blant annet om pensjon, sykelønnsordninger, permisjoner og så videre. Forhandlingene gjelder Parat-medlemmer i Spekters område 10 (offentlige helseforetak med sykehusdrift), område 11 (øvrige helseforetak, herunder sykehusapotek) og område 13 (Lovisenberg sykehus).

I årets oppgjør er partene blant annet enige om å videreføre det partssammensatte utvalget som skal arbeide med alle sider av helseforetakenes pensjonsforhold. Det er også satt ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre. Pensjon fra første krone gjøres gjeldene også for område 13, og ordningen om pensjonistavlønning videreføres.

Parats representant i forhandlingene, Bodil Røkke, sier seg fornøyd med resultatet så langt.
– Jeg ser nå frem til reelle og konstruktive lokale forhandlinger av B-dels avtalene, der spørsmål om økonomi, altså lønnstillegg, står sentralt, sier hun til Parat24. 

Les også: Enighet i innledende Spekter-forhandlinger

Les også: Informasjon om overenskomster og områder i Spekter