Parats advokater og forhandlere har utarbeidet en en sjekkpunktliste som tillitsvalgte kan bruke i forbindelse med
drøftingsmøter som skal holdes før beslutning om eventuelle permitteringer tas.

Det er ikke ment som en uttømmende liste over problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med permitteringer. Det er i utgangspunktet henvist til hovedtalen mellom NHO og YS. Tilsvarende bestemmelser finnes i hovedavtalen mellom Virke og YS. Der bestemmelsene er i andre paragrafer i hovedavtalen med Virke, er disse satt i parentes.

Ved spesielle problemstillinger må dere søke råd hos Parat. Se e-postadressen nedenfor.

Grunnlaget for å permittere
1. Er det saklig grunn for å permittere?
Det følger av § 7-1 i hovedavtalen at permitteringer kun kan benyttes når "saklig grunn gjør
det nødvendig". Midlertidig bortfall av arbeidsoppgaver er normalt saklig grunn for å
permittere.

2. Er tidspunktet for å permittere riktig?
Mener eventuelt tillitsvalgte at det permitteres for tidlig? Få det i så fall med i protokollen.

3. Er antall permitterte riktig?
Mener tillitsvalgte eventuelt at antall permitterte burde vært lavere? Få det i så fall med i
protokollen.

Utvalgskrets
Som ved oppsigelser, bør tillitsvalgte som hovedregel anføre at hele virksomheten skal
være utvalgskretsen. En snevrere utvalgskrets, for eksempel avdelingsvis permittering, må kunne
begrunnes saklig av arbeidsgiver.

Ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet
Det følger av hovedavtalen § 7-1 nr. 3 (Virke § 7-1) at det skal permitteres etter
ansiennitet, med mindre det foreligger saklig grunn for å fravike ansiennitet.

Hvilke kriterier skal tas med i vurderingen?
Det skal tas utgangspunkt i ansiennitet. I tillegg er det normalt kompetanse/virksomhetens behov og sosiale forhold som tas med i vurderingen.

I en permitteringssituasjon vil ledelsen ofte argumentere med at nøkkelpersoner må beholdes, og ansiennitet derfor kan fravikes. Om ledelsens begrunnelse er holdbar, må det vurderes en konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle.

Tillitsvalgtes rolle
Hovedavtalens § 7-2 nr. 4 (Virke § 7-1) lyder:
"Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i bedriften."

Med arbeidsutvalget menes normalt tillitsvalgte som er leder, nestleder og sekretær. Formålet med bestemmelsen er å sikre at de ansatte ikke blir uten et forsvarlig tillitsmannsapparat i en omstillingsprosess. Permitteringer er typisk en slik omstillingsprosess. Dette innebærer ikke et ubetinget vern mot permittering for alle tillitsvalgte (hele arbeidsutvalget eller hele styret i klubben). Arbeidsgiver plikter imidlertid å ta med hensynet til et fortsatt forsvarlig tillitsmannsapparat i vurderingen.

Det er ledelsens ansvar å foreta utvelgelsen
Det hender at tillitsvalgte blir bedt om å skrive under på en liste over hvilke ansatte som skal permitteres. Det skal dere ikke gjøre. Det er ledelsens ansvar å velge ut hvem som skal permitteres. Dersom ledelsen har foretatt en utvelgelse som ikke fremstår som saklig, er det tillitsvalgte og Parats oppgave å eventuelt å bistå medlemmer som er uenige i utvelgelsen.

Ved fravikelse av ansiennitet – uenighet
Dersom ansiennitet er fraveket, og forhandlingsmøte kreves, medfører dette ikke at permitteringen utsettes, jfr. hovedavtalen § 7-2.

Varslingsfristen
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist, jfr. hovedavtalen § 7-3 nr. 1. (Virke §7-3).

Ved "uforutsette hendelser" kan det imidlertid varsles med 2 dagers frist, jfr. hovedavtalen§ 7-3 nr. 2 (Virke § 7-3). I den situasjonen vi er i nå, vil 2-dagersfristen kunne brukes av mange bedrifter.

Forenklet kan det sies at dersom oppdragsmengden stopper opp brått og uforutsett for din bedrift, så kan 2-dagersfristen brukes. Dersom dette ikke er tilfelle, skal 14-dagers varslingsfrist brukes.

Blir dere ikke enige, skriver dere uenighetsprotokoll. Arbeidsgiver vil likevel gjennomføre permitteringene med 2 dagers varsel og det blir da opp til Parat om uenigheten skal tas videre gjennom tvistebehandling.

Hva er sannsynlig lengde på permitteringene?
I varselet som skal sendes ut til den enkelte arbeidstaker, skal som hovedregel permitteringstidens sannsynlige lengde oppgis. Dersom det ikke er mulig, skal lengden drøftes med dere tillitsvalgte minst en gang i måneden, jr. hovedavtalens § 7-4.
Ta opp dette med ledelsen i drøftingsmøtet.

Problemet med tjenestepensjon - utmeldelse
Hovedregelen er at de permitterte skal meldes ut av tjenestepensjonsordningen, men arbeidsgiver kan avtale med pensjonsleverandør at permitterte ikke meldes ut. 

Be arbeidsgiver sjekke hva som er avtalt. En avtale om at permitterte beholder medlemskap i pensjonsordningen kan normalt bestilles per e-post hos pensjonsleverandør. 

Utmelding av ytelsespensjonsordning fører normalt til store tap for den enkelte. Utmelding av innskuddspensjonsordning fører til at forvaltningskostnader overføres til den enkelte, at uføredekningene opphører og at ansatte som har vært ansatt i under 12 måneder mister all opptjening. Den ansatte taper vesentlig mer enn arbeidsgiver sparer.

For personal- og helseforsikringer så er hovedregelsen motsatt, og man beholder som regel disse som permittert. 

Størrelsen på permitteringen – dagpenger
For å få rett til dagpenger er det et vilkår at permitteringen er på minst 50 prosent. Det forutsettes da at arbeidstaker oppfyller folketrygdlovens øvrige vilkår for dagpenger (sjekk hjemmesiden til NAV).
Pass på at ingen permitteres med mindre enn 50 prosent.

Protokoll
Skriv protokoll fra møtet, hvor det fremgår hva som ble sagt av partene.
Er dere i tvil? Ikke skriv under uten å ha søkt råd hos Parat

Send om nødvendig utkast til protokoll til juridisk@parat.com, før dere skriver under.
Vi vil da kvalitetssikre protokollene før dere skriver under.

Last ned dokumentet her

(Oppdatert 30.03.20)