Segerstråle har siden hun ble ansatt som eneste kvinnelige vaktleder i DSS i 2013, opplevd ulike former for diskriminering og ubehagelige opptredener fra ledere og medarbeidere. Hun har i en årrekke opplevd å ikke få samme lønn, muligheter og behandling generelt som sine kollegaer, og har med jevne mellomrom forsøkt å ta dette opp med sin ledelse uten å ha blitt hørt.

Dette gjelder blant annet varsling om seksuell krenkelse, der oppfølgingsprosessen aldri ble gjennomført. I tillegg har hun opplevd diskriminering i forbindelse med graviditet og fødselspermisjon.

Parats advokat Annbjørg Nærdal Nilsen fører saken, og mener Segerstråles tilfeller klart rammes av diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.
– Det er på det rene at arbeidsgiver ikke har sørget for at Segerstråle har hatt et arbeidsmiljø som ivaretar hennes integritet og verdighet, og at arbeidsgiver ikke har sørget for et arbeidsmiljø som hindrer at hun blir utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, står det å lese i stevningen.

Parat ber om erstatning for økonomisk tap da Segerstråle har gått glipp av lønnsforhøyelse og som følge av psykisk belastning ikke kunne gjennomføre planlagte eksamener i fjor høst.  

Regjeringsadvokat Ingrid Skog Hauge, som representerer staten i saken, sier seg uenig i at diskriminering har funnet sted på grunn av kjønn, graviditet og fødselspermisjon, og mener Segerstråle har blitt behandlet på lik linje med andre ansatte uavhengig av kjønn. Tilsvaret avviser blant annet at Segerstråles varslingssak ikke ble fulgt opp på korrekt måte. 
– Staten bestrider at prosessen med oppfølging etter saksøkers varsling ikke ble fulgt opp. Tvert imot ble prosessen gjennomført og har vært vellykket. Det har ikke kommet noen negative rapporter om vaktlederens adferd de seneste årene, kan man lese i tilsvaret.