Arbeidet er variert, men vil i stor grad være knyttet til muntlig og skriftlig rådgivning ifm. lokale forhandlinger, tolkning av lov- og avtaleverk samt ved omorganiseringer og nedbemanningsprosesser. Forhandlingsavdelingens ansatte benyttes også til undervisning av tillitsvalgte, utarbeidelse av høringsuttalelser og bistand til våre politikere i saker for departementer og andre offentlige organer. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene i Parat og med andre forbund i og utenfor YS.

Ansatte i Parat har en fleksibel arbeidssituasjon med gode pensjonsbetingelser og andre rettigheter nedfelt i vår tariffavtale. Lønn avtales individuelt og tilpasses søkerens kompetanse.

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen er en del av hovedkontoret i Oslo, og består av 11 ansatte; herunder advokater, samfunnsvitere og økonomer. Vi bistår Parats medlemmer som er spredd på mer enn 4300 forskjellige virksomheter, bedrifter og etater. Avdelingen har ansvaret for saksbehandling knyttet til hovedavtaler, hovedtariffavtaler og overenskomster i offentlig og privat sektor i tillegg til planlegging og gjennomføring av tariffrevisjoner.  

Arbeidsoppgaver: 

saksbehandling i tilknytning til medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår  
rådgivning og veiledning av tillitsvalgte  
forberedelse og gjennomføring av sentrale forhandlinger, inkludert konfliktberedskap
utvikling og gjennomføring av kurs- og opplæringstiltak 
informasjonsvirksomhet
utredningsarbeid 
 
Vi krever: 
høyere utdanning; gjerne jurist, statsviter e.l. 
manglende høyere utdanning kan kompenseres med lang og særlig relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i arbeidstaker-/ arbeidsgiverorganisasjoner 
 
Vi tilbyr: 
fleksibel arbeidssituasjon
gode lønns- og arbeidsvilkår 
et uformelt, faglig sterkt og menneskelig inspirerende miljø med gode muligheter for utvikling
mulighet til å være med å påvirke nåtidens og fremtidens arbeidsliv
 
Tiltredelse: 1. september 2021 
   
Henvendelse: 
Forhandlingssjef Turid Svendsen tlf.: + 47 913 08 745, e-post: turid.svendsen@parat.com 
Leder utviklingsavdelingen Odd Jenvin-Steinsvåg, tlf.: +47 934 45 242, e-post: ojs@parat.com
 
Søknadsfrist: 22. juni 2021
Søknad med attester og vitnemål sendes til  trine.jespersen@parat.com