Domstolene
 er de alminnelige domstoler, fordelt på tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 
Den 01.11.2002 ble Domstoladministrasjonen opprettet og er i dag den administrative overbygning for landets ordinære domstoler. Det vil si 23 tingretter, 6 lagmannsretter og Høyesterett.

Jordskifterettene er særdomstoler. Det som kjennetegner en særdomstol er at den behandler bestemte typer saker som vanligvis ikke behandles i de alminnelige domstolene.

Fra 01.01.2006 er domstolene og jordskifterettene samlet i en felles administrasjon i Domstoladministrasjonen (DA) som er lokalisert til Trondheim. 

Parats tillitsvalgte er dyktige og en svært viktig ressurs. De tillitsvalgte er viktige medspillere for å ivareta et godt samarbeid og arbeidsmiljø. De er klare for å møte de utfordringene vi står overfor. Som medlemmer i Parat har du i tillegg et profesjonelt støtteapparat med høyt kvalifiserte ansatte både regionalt og sentralt, med høy kompetanse på omstilling, arbeidsmiljø og arbeidsrett.

Ta kontakt med Parats tillitsvalgte på din arbeidsplass, eller med hovedtillitsvalgt hvis du ønsker mer informasjon. I tillegg finner du mer om domstolene og jordskifterettene på domstol.no.

Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene:
Nina Anderson, Hordaland tingrett
Postboks 7412
5020 Bergen
Mobil. 40 48 50 84
e-post: nina.kristin.anderson@domstol.no
 
Hovedtillitsvalgt i perioden 26.01.2021 til 30.04.2021:
Rita Boine, Indre og Østre Finnmark tingrett
Boks 35
9846 Tana
Mobil: 45 66 02 70
e-post: rita.boine@domstol.no
 

Hovedverneombud i domstolene:
Lotta Engan
Borgarting lagmannsrett, 
Postboks 2107 Vika
0125 Oslo
Mobil: 986 23 624
e-post: lotta.engan@domstol.no