Å lansere et nytt nettsted lyder kanskje ikke som noen banebrytende begivenhet i vår tid – selv om både ansvarlig statsråd og toppene i arbeidslivet stilte opp da Arbeidsmiljøportalen ble offisielt avduket på tampen av fjoråret.  

 

Arbeidsprosessene i sentrum 
Unn Kristin Johnsen, ansvarlig for inkluderende arbeidsliv (IA) i Parat, mener det er grunn til å sette et stort kryss i taket for denne premieren.  
– Arbeidsmiljøportalen er et viktig skritt i retning av å vri tenkningen på arbeidsmiljøfeltet til å handle om hvordan selve arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført. Den skal formidle relevant informasjon og tilby nyttige verktøy til tillitsvalgte og verneombud, mellomledere og arbeidsgivere i en rekke bransjer og næringer, sier hun.  

 
De ulike brukerne skal ifølge Johnsen kunne finne alt om arbeidsmiljø på ett sted.  
– Utgangspunktet skal være et innhold som de kjenner seg igjen i, og som er relevant for deres egen situasjon. Og portalen skal ikke minst være enkel å ta i bruk. Næringer med en betydelig arbeidsmiljøproblematikk, og med stort potensial for å redusere sykefravær og frafall, vil bli prioritert. Konkret er vekterbransjen blant de mest nærliggende for oss, sier Johnsen.  

 

 

Portalen inneholder bransjetilpasset fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Blant verktøyene er Arbeidsmiljøhjelpen og «En bra dag på jobb».  

 
Portalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer, som har stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Disse er:  

 

Barnehage 

 • Bygg 

   

  • Anlegg 

    

  • Næringsmiddelindustri 

    

  • Rutebuss og persontrafikk 

    

  • Sykehjem 

    

  • Sykehus 

    

  • Petroleumsvirksomhet 

    

   

   

   
  Planen er å utvide med fire–seks bransjer i løpet av 2021.   

  Kilde: arbeidsmiljoportalen.no.

   

  Ett av flere tiltak 

  – Er det ikke vel optimistisk å tro at et nettsted skal kunne løse det meste av arbeidsmiljøproblemene her i landet på et blunk?  

  – Arbeidsmiljøportalen er et ledd i satsingen på inkluderende arbeidsliv, som partene i arbeidslivet og det offentlige samlet står bak. Den kan ikke skape vilje og evne til forebygging og inkludering i seg selv, men den kan og skal være et nyttig verktøy for alle involverte. Samtidig er den ett av flere forebyggende tiltak som det nå satses mye på, sammen med blant annet opplæring av tillitsvalgte og verneombud, sier Johnsen.  

   
  Parats IA-ansvarlige forteller at deler av innholdet har vært under utprøving en god stund før selve portalen ble lansert.  
  – Det gjelder blant annet «Arbeidsmiljøhjelpen», som Arbeidstilsynet har ansvaret for, og «En bra dag på jobb», som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utviklet. Mitt inntrykk er at brukerne er godt fornøyde, og at verktøyene virker etter hensikten, sier Johnsen.  

   

  Skreddersydd kunnskap som funker 

  Elisabeth Goffeng, seniorrådgiver i STAMI og prosjektleder for «En bra dag på jobben», kan bekrefte Johnsens inntrykk.  

  – Vår evaluering viser at brukerne synes «En bra dag på jobb» fungerer etter hensikten: et kunnskapsbasert verktøy skreddersydd ulike bransjer, som kan brukes til forebyggende arbeidsmiljøarbeid på virksomhetsnivå. Verktøyet egner seg for både små og store virksomheter, og målet har hele tiden vært at det skal være intuitivt og ikke kreve opplæring, ekstra ressurser og mye møtetid, utover et oppstarts- og et tiltaksmøte på én til to timer, understreker prosjektlederen.  

   

  Søkelys på konkrete utfordringer 

  Goffeng mener det her handler om å innlemme arbeidsmiljøjobbingen i det daglige arbeidet, identifisere utfordringer og finne frem til tiltak og rutiner som kan løse konkrete problemer og gjøre små og store arbeidsoppgaver både sikrere og lettere.  

   – I stedet for å bruke mye tid og krefter på å diskutere hva man tror problemene består i, gjerne på et overordnet nivå, sørger «En bra dag på jobb» for å sette søkelyset på konkrete bransjespesifikke utfordringer – og hvordan disse utfordringene skal håndteres. Den åpner også for å ta opp hvordan man forholder seg til hverandre og jobber med det psykososiale miljøet. Noe det ellers kan være vanskelig å få tatt opp på en OK måte på mange arbeidsplasser, sier hun.  

   

  Goffeng understreker at det er forsket mye på arbeidsmiljø og hvordan ledelse og medarbeidere skal samarbeide bedre. Men forskningen er ofte generell, rapportene og artiklene er vanskelig tilgjengelige og kanskje skrevet mest for å bli lest av andre forskere.  

   

  Ingen quick-fix 
  Derfor er det heller ikke lett for dem som befinner seg ute i virksomhetene å finne ut hvordan all denne kunnskapen skal kunne omsettes til praktisk handling.  

  – Samtidig er det mye verdifull erfaring og kreativitet ute i virksomhetene. Det åpner også «En bra dag på jobb» for å ta i bruk. Og ikke minst; det blir hele veien lagt stor vekt på å fjerne ensidig negativ oppmerksomhet og peke i retning av hvordan man kan jobbe videre med alt man er god på, sier prosjektlederen.  
   
  Hun understreker at «En bra dag på jobb» ikke er en quick-fix 

  – Den krever at det arbeides langsiktig og systematisk. Verktøyet legger til rette for styrket partssamarbeid. Evalueringen viser faktisk at et godt og aktivt samarbeid mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte på det lokale plan er en forutsetning for å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Det innebærer at fagforeningene og de tillitsvalgte spiller en aktiv rolle – også på dette feltet, sier Goffeng.