Ytring

Økt fagforeningsfradrag er ikke nok

  • 24.04.2017
  • Vegard Einan
Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet lover en milliard kroner mer til fagforeningsfradraget om de vinner valget. Det er bra og på tide at fradraget økes.
Fagforeningsfradraget har blitt svekket relativt til lønns- og prisvekst de siste årene, fordi det har stått uregulert.

Jeg tror imidlertid det er på tide å innse at økt fagforeningsfradrag for dem som organiserer seg, ikke er tilstrekkelig. Vi må innrømme at resultatet av tidligere økninger i beste fall har bidratt til at organisasjonsgraden ikke har blitt ytterligere redusert. 
Den nordiske modellen er avhengig av slagkraftige arbeidstakerorganisasjoner. Skal modellen opprettholdes og styrkes, må antall arbeidstakere som velger og organisere seg økes vesentlig.  Det må derfor sees på andre virkemidler også, i tillegg til økt fagforeningsfradrag. 

Jeg mener vi i større grad må ha med arbeidsgiverne på laget. Mange arbeidsgivere organiserer seg også i for eksempel Virke, selv om de ikke nødvendigvis har tariffavtaler eller organiserte ansatte å forholde seg til. Jeg tror det er et stort potensial til å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet, dersom vi får flere arbeidsgivere til å aktivt jobbe for at de ansatte organiserer seg. 

Når arbeidstakere får økte skatteincentiver for å melde seg inn i en fagforening, bør dette forsterkes ved supplerende tiltak som også belønner virksomheter med organiserte ansatte. Slike tiltak kan for eksempel være at arbeidsgivere også får fradrag eller andre økonomiske fordeler, basert på andelen organiserte arbeidstakere i fagforeninger med innstillingsrett i sine virksomheter.
 
Det bør også vurderes statlig støtte til fellesprosjekter mellom fagforeningene og arbeidsgiverne med tanke på opplæringstiltak, og det bør sees på om et nærmere obligatorisk samarbeid mellom skole og arbeidslivets parter kan bidra til at barn og unge får økt opplæring om den nordiske modellen. 

Den nordiske modellen er ikke bare avhengig av organiserte arbeidstakere. Det er like avgjørende at arbeidsgivere både organiserer seg og støtter opp under at deres ansatte er organiserte, samt at kunnskapen om samarbeidsmodellen løftes frem i skolene og lederutdanningene.

 
comments powered by Disqus

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo