Større skrift: A A A

Hva er lønn?

Lønn er den godtgjørelse i penger som ytes for en arbeidsytelse som er avtalt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. 

Bruttolønn 
Det vanlige lønnsbegrepet er brutto lønn. Med lønn vil en normalt mene månedslønn. Månedslønn defineres likt som Statistisk sentralbyrås lønnsbegrep månedsfortjeneste: Fast lønn pluss variable tillegg (skifttillegg mv.) eksklusive overtidsgodtgjørelse, etterbetaling, godtgjørelser beregnet på utgiftsdekning (reisegodtgjørelser) samt verdien av naturalytelser. 

Nominell lønn 
Bruttolønn før skatter. Når en i vanlig tale bruker begrepet lønn, er det vanligvis nominell lønn det menes.

Lønnsansiennitet 
Uttrykker hvor lenge en person har utøvd et yrke. Dette gir i mange tariffavtaler rett til lønnsopprykk. Til forskjell fra annen ansiennitet avbrytes ikke lønnsansienniteten ved skifte av arbeidsgiver. 

Lønnsendring 
Lønnsendring er den nøytrale betegnelsen som ikke sier noe om lønnen har endret seg i positiv eller negativ retning. Ettersom lønnsendring i hovedsak opptrer som vekst, brukes begrepet lønnsvekst som synonymt med lønnsendring. Dette fører til at man for begrepet negativ lønnsendring bruker begrepet negativ lønnsvekst. 

Reallønnsendring 
Lønnsendring som er korrigert for prisstigningen, slik at den gir uttrykk for verdien av lønnsendringen.

Lønnsglidning
Forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid). Faktorer som påvirker lønnsglidningen er lønnstillegg som gis utenom oppgjøret, endring i alderssammensetning /ansiennitet, avgang, nyansettelser, organisasjonsmessige endringer. 

Datolønnsvekst
Datolønnsveksten gir uttrykk for lønnsnivå på et tidspunkt målt mot lønnsnivå på et påfølgende tidspunkt, typisk på statistikkrapporteringstidspunktet. Enklere å beregne sammenlignet med årslønnsvekst, da en her for eksempel ikke trenger å gjøre forutsetninger om lønnsglidningens størrelse og forløp. 

Årslønnsvekst 
Årslønnsvekst benyttes normalt om lønnsveksten målt som vekst i gjennomsnittslønnen (ekskl. overtidsgodtgjørelse) for et år, målt mot gjennomsnittslønnen for et annet år (det påfølgende). 

 

For flere begrepsforklaringer, se "ABC i lønn og tariff"