Større skrift: A A A

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: LIv Hilde Hansen / YS

– Vil vekke debatt

– Dette vil vekke debatt, var Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sin spontane reaksjon da hun torsdag fikk overrakt den første rapporten fra Sysselsettingsutvalget. Sentralt i rapporten står endringer i sykepengeordningen.

Leder i Parat, Vegard Einan, sier rapporten fra Sysselsettingsutvalget er interessant på flere områder.
– Samtidig oppfatter jeg at den er vel ensidig på ytelser til den enkelte, sammen med incentiver til den enkelte for å redusere fravær og øke sysselsettingen, sier han.

Unges deltakelse i arbeidslivet
Einan sier det er positivt at Ekspertutvalget spesielt ser på unges deltakelse i arbeidslivet. Det er viktigste vi kan gjøre for den endkelte og samfunnet er å redusere unge på ytelser.
­­– Samtidig mener jeg rapporten har en del mangler jeg kunne ønsket man hadde fokusert mer på rundt sykefravær, og det er effekten av ledelse, sier han.

Einan påpeker at bare i noen tilfeller viser rapporten til undersøkelser om den sentrale betydningen av gode ledere og god dialog mellom leder og arbeidstaker for å redusere sykefravær.
– Likevel viser rapporten til flere undersøkelser der om lag 3 av 10 langtidssykemeldte svarer forhold på arbeidsplassen er medvirkende til fravær, samtidig som arbeidsplassen og arbeidsgiver kunne bidratt til kortere fravær, sier han

Einan sier at er det noe vi har erfart i Parat er det at arbeidsmiljø, trivsel og mestring påvirker produktivitet og sykefravær.
­– Likevel opplever jeg ikke at rapporten i stor nok grad retter oppmerksomhet mot disse forholdene, sier han.

Les også: Sysselsettingsutvalget: Slik kan Norge få flere i jobb

Teori møter virkelighet
Einan sier at Parat likevel vil gå inn i den neste fasen av arbeidet med et åpent sinn.
– Det blir for tidlig alt i dag å avfeie eller avvise enkeltelementer. Parats hovedmål er høyest mulig sysselsetting, økt produktivitet og gode trygge jobber, avslutter han.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier til Parat24 at det er mye spennende i NOUen som nå legges frem av utvalgsleder Steinar Holden.
– Samtidig er det viktig for meg å påpeke at det som kan se bra ut på et samfunnsøkonomisk makronivå, kanskje ikke er det som fungerer best når man treffer virkeligheten og hverdagen, sier hun.

Inntektssikring er et offentlig ansvar
Bratten sier Spekter er av den bestemte oppfatning at inntektssikringssystemet er et offentlig ansvar.
­– Vi kan ikke nappe i enkeltelementer her, som igjen bidrar til at systemet bryter sammen. Samtidig er det viktig for meg å påpeke at arbeidsgivers kostnader knyttet til sykefravær er høy nok, det er ikke rom for å laste en større andel av disse kostnadene over på arbeidsgiverne, sier hun.

Bratten sier det er en rekke områder hvor regjeringen og partene i arbeidslivet i dag samarbeider om å løse felles målsettinger, som avtalen om inkluderende arbeidsliv, eller regjeringens inkluderingsdugnad.
– Det er viktig at vi ikke kommer ut av dette arbeidet med konflikter mellom målene i de ulike satsingene partene allerede er involvert i, sier hun.

Bratten sier det er bra at utvalget vil styrke arbeidslinjen.
– Samtidig er vi opptatt av at det ikke nå etableres nye tiltak som gjør det vanskeligere for kvinner å komme inn i – eller bli værende i - arbeidslivet, sier hun.

Bratten sier at for Spekter er det videre arbeidet med utvalgets forslag så viktig, at hun selv vil gå inn i utvalget som nå skal jobbe videre med nye forslag.

Les også: Økonomiske gulerøtter vil kunne få flere i jobb

Uaktuelt med kutt i sykelønn
Leder av YS, Erik Kollerud, sier at formålet med å se på dagens system må være å få flere til å komme inn i og forbli i arbeid, ikke kutte ytelsene til de som faktisk er syke.
– Vi kan ikke godta urimelige endringer av sykepengeordningen, som særlig går utover de langtidssykemeldte og de med lavest inntekt, sier han.

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik avviser alle forslag om kutt i sykelønnsordningen.
– LO går kraftig imot ethvert kutt i sykelønnsordningen og andre trygdeordninger. Det løser ikke de virkelige utfordringene med å få folk i jobb, men fratar kun svake grupper inntekt, sier hun.

LO reagerer sterkt på forslaget om at lønn under sykdom reduseres til 80 prosent for dem som har vært syke i mer enn seks måneder.
– Det virker ikke som om utvalget har tatt inn over seg at det er leger som sykmelder. Det er ikke valg den enkelte gjør fordi det lønner seg økonomisk, sier Hessen Følsvik, som frykter forslaget vil kunne ramme lavtlønte og langtidssyke.

Ser frem til videre arbeid
NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom ser fram til å drøfte saken videre når partene i arbeidslivet nå blir invitert med i utvalget.
– Når det gjelder sykepenger, er det viktig at utgiftene til bedriftene ikke øker. Vi må også se på hvordan dette slår ut for ulike bransjer. Det må heller ikke bli slik at arbeidsgivere vegrer seg for å ansette folk med helseutfordringer, sier hun.

Administrerende direktør i Virke, Ivar H. Kristensen, mener det er positivt at utvalget foreslår konkrete endringer i sykelønnsordningen.
– Virke er opptatt av at vi må kunne diskutere sykelønnsordningen, og ser frem til fase 2 i dette arbeidet hvor også sykelønnsordningen vil bli diskutert, sier han til Parat24.

Kristensen sier det er første gang siden 2001 at denne diskusjonen nå kan tas opp i konstruktive former.
– Det ser jeg frem til å diskutere i det videre utvalgsarbeidet. Det som ekspertgruppen foreslår er endringer som er kostnadsnøytrale for arbeidsgiverne, men som øker både arbeidsgivers og arbeidstakers insentiv til å få ned langtidsfraværet, akkurat slik Virke har tatt til orde for, sier han.

– Vil vekke debatt
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til Parat24 at det nok er en rekke av forslagene fra utvalget som vil vekke debatt på flere områder.
– Samtidig er det viktig for meg å påpeke at nå skal arbeidet over i en ny fase, hvor arbeidslivets parter inviteres inn i arbeidet for å drøfte både de forslagene som er lagt frem fra ekspertutvalget – men også for å kunne fremme sine egne alternative forslag, sier hun.

Hauglie sier at fase to starter så snart som mulig.
– Så vil det bli presentert en ny NOU om et års tid, deretter skal vil denne være gjenstand for en ordinær høringsrunde. Det er først når utvalgets del to legges frem, at regjeringen vil ta stilling til de ulike forslagene, sier hun.

Stillingsvernet
Ekspertutvalgets leder, professor Stein Holden, er opptatt av å påpeke at utvalgets forslag ikke må sees på som et angrep på stillingsvernet.
­– Jeg er tilhenger av det sterke stillingsvernet vi har i Norge, men mener samtidig det er riktig å vurdere om vi er tjent med å gjøre endringer i stillingsvernet eksempelvis i prøvetiden, sier han.

Holden sier at et redusert stillingsvern i prøvetiden, vil kunne bidra til å gjøre det enklere for noen grupper å komme inn i arbeidslivet.
– På denne måten vil man kunne redusere risikoen for arbeidsgiver, noe som igjen vil kunne senke terskelen for noen av de som i dag gjerne vil inn i arbeidslivet, sier han.

Ikke skrivebordsteori
Holden sier ekspertutvalget har fått en rekke innspill underveis i sitt arbeid, blant annet fra forskningsfeltet.
– Dette er ikke skrivebordsteorier, selv om vi nå vil være avhengig av partenes innspill og deltakelse, for å kunne utforme de endelige forslagene, sier han.

Ekstern lenke: Sysselsettingsutvalgets - Ekspertgruppens forslag
Ekstern lenke: NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting