Større skrift: A A A

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Gulvet i forhandlingene heves

Teknisk beregningsutvalg (TBU) endrer anslaget for veksten i konsumprisindeksen til 2,4 prosent. Dette hever gulvet i forhandlingene, sier forsker.

På et møte tirsdag besluttet teknisk beregningsutvalg å oppjustere inflasjonsanslagene for 2019. Årsaken er en mindre nedgang i oljeprisen og høyere strømpriser enn tidligere forventet.

I første kvartal er konsumprisindeksen (KPI) ventet å øke med 3 prosent, før den gradvis synker til 2,1 prosent mot slutten av året. Det gir en prisvekst på 2,4 prosent i snitt, ifølge TBU.

Økte lønnskrav
Statistisk sentralbyrå (SSB) økte mandag sine prognoser for kjerneinflasjon fra 2,1 til 2,6 prosent for 2019. Teknisk beregningsutvalg justerer dermed sitt anslag for prisveksten fra 2,4 prosent til 2,4 prosent.

De siste tallene viser at kjerneinflasjonen økte med 1,2 prosentpoeng fra januar til februar, og at den for tolvmånedersperioden fra februar i fjor til samme måned i år lå på 2,6 prosent.

I forkant av tirsdagens møte i Teknisk beregningsutvalg, tok leder i Parat, Vegard Einan, til orde for at beregningsutvalget måtte heve sitt anslag.
– TBU bommet kraftig på inflasjonstallene i fjorårets oppgjør. Skal beregningsutvalget opprettholde tilliten blant arbeidstakerne, kan de ikke over tid ligge for lavt og bomme på inflasjonstallene. Dette er tall som er grunnleggende viktige for lønnsforhandlingene og for hva vi ender på i lønn for 2019, sa Einan til Parat24.

Leder for teknisk beregningsutvalg, Ådne Cappelen sier til Parat24 at tirsdagens møte i beregningsutvalget kom istand etter ønske fra partene.
– Det går såvidt lang tid fra utvalget legger frem sin midlertidige rapport, til den endelige rapporten er klar i slutten av mars – at man risikerer at forhandlingene er over før vi får lagt frem oppdaterte tall. Partene har derfor ønsket at beregningsutvalget avholder et møte dagen etter at SSB legger frem sine tall for prisveksten, sier han.

NHO: Kan påvirke
Også NHOs fagdirektør for samfunnsøkonomi Torill Lødemel tror de nye tallene fra TBU vil påvirke lønnsforhandlingene.
– Dette vil partene måtte ta med seg inn i de videre forhandlingene, sier hun til Parat24.

Forsker ved Fafo, Bård Jordfall, sier det ikke er uvanlig at teknisk beregningsutvalg justerer sine anslag underveis, etterhvert som de får mer oppdatert og utfyllende datamateriale å legge inn i sine kalkyler.
– Det nye anslaget vil kunne få konsekvenser for årets mellomoppgjør. Nå som det tekniske beregningsutvalget har hevet anslaget for prisveksten, vil det ha betydning for gulvet i vårens forhandlinger, sier han til Parat24.

Jordfall minner om at også NHO sier det er rom for reallønnsvekst i årets oppgjør.
– Med det nye anslaget for prisvekst, er gulvet for forhandlingene hevet. Mens det tidligere var nødvendig med et oppgjør på 2,2 prosent for å opprettholde kjøpekraften, legger man nå til grunn at man må opp på 2,4 prosent for å opprettholde kjøpekraften. Skal man i tillegg har reallønnsvekst, må man over 2,4 prosent, sier han.

Les også: Mellomoppgjøret 2019 – hva kan du forvente?