Større skrift: A A A

Tillitsvalgt for Parat ved Universitet i Stavanger, Sara Mauland. Foto: Tor Eirik Pollestad

Kvinnedagen like aktuell i 2019

Sara Mauland er tillitsvalgt for Parat ved Universitet i Stavanger, hun sitter i Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg – og hun er med på å arrangere årets 8. mars markering i Stavanger.

Mauland sier at det å kunne være økonomisk uavhengig, å kunne forsørge seg selv uten å være avhengig av andre, det er en viktig forutsetning for likestilling.
– Sett i et likestillingsperspektiv, er det en utfordring at kvinner i større grad enn menn tilpasser sin yrkesaktivitet til omsorgssituasjoner og at de har en løsere tilknytning til arbeidslivet, sier hun.

Mauland sier at bruken av deltid, enten det er frivillig eller ufrivillig deltid det er snakk om, bidrar til å sementere kjønnsrollemønstre, der kvinner i hovedsak ses på som omsorgsarbeidere, mens menn ses på som yrkesaktive.
– Kvinner risikerer også bli pensjonstapere på grunn av færre år i arbeidslivet, noe som igjen henger sammen med at kvinner føder barn og tar på seg mer av de ulønnede omsorgsoppgavene i samfunnet, sier hun.

84 prosent lønn
Mauland peker også på det faktum at kvinner fortsatt i snitt bare tjener 84 prosent av det menn tjener, og Rogaland er et av fylkene med høyest lønnsforskjell mellom kvinner og menn.  
– For oss i Parat er det viktig å jobbe aktivt med likestillingsspørsmål, da likestillingspolitikk er arbeidslivspolitikk. Vi har kommet langt i Norge sammenlignet med andre land, men vi har mye å ta tak i ennå, sier hun.

Mauland sier hun alltid har gått i 8. mars tog, og alltid kalt seg feminist.
– Men jeg jeg engasjerte meg for alvor i organiseringen av 8. mars arbeidet etter at jeg ble valgt inn i styret i Kvinnegruppa Ottar i 2013 og så hvor mye dugnad og frivillig innsats som lå bak organiseringen, sier hun.

Mauland sier at 8. mars komiteen egentlig er et nettverk som oppstår mer eller mindre spontant hvert år og som består av partier, fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og enkeltpersoner.

Like aktuelt i 2019
Mauland mener 8. mars og kvinnedagen fremdeles er aktuell i 2019.
– Vi har fremdeles ikke likelønn. Kvinner jobber fortsatt mer deltid enn menn, vold og voldtekt er fortsatt et sort samfunnsproblem og vi har en regjering som har vært villig til å bruke abort som et forhandlingskort i det politiske spillet, sier hun.

Mauland peker på at det er en internasjonal kvinnedag.
– På verdensbasis har vi også langt igjen til likestilling mellom kjønnene, og vi vil ikke oppnå en bærekraftig utvikling hvis en stor andel av jordens kvinner ikke har lik rett til utdanning, frihet til å bestemme over egen kropp og egen seksualitet eller frihet og trygghet til å delta i yrkesliv og samfunnsliv på lik linje med menn, sier hun.