Større skrift: A A A

Leder av Parat, Vegard Einan. Foto: Arve Sigmundstad

Parat: Bekymret for rettsikkerheten

Regjeringens ABE-reform gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer både tilliten og kvaliteten i rettspleien, viser en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Parat. – Grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger, sier Vegard Einan, leder i Parat.

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Parat gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Rapporten peker spesielt på syv forhold som gir grunn til bekymring:

– Det foreligger allerede eksisterende kapasitetsutfordringer.
– Mulige gevinster fra ABE-reformen forskutteres.
– Innsparinger begrunnet i ABE-reformen utgjør mer enn de skisserte 0,5 % 1 2017.
– De minste domstolene er spesielt utsatt.
– Kvaliteten i tjenestene utfordres.
– Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres.
– Ressursbehovet i domstolene forventes å øke.

Last ned rapporten her: Økonomiske konsekvenser av ABE-reformen for domstolene

Roper varsku
Vegard Einan, leder i Parat, sier det er grunn til å rope varsku om den situasjonen man nå står overfor i domstolene.
– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier han.

Han sier det fremkommer tydelig gjennom rapporten som nå er utarbeidet av et uavhengig analysebyrå at ABE-reformens innsparinger i hovedsak tas ut gjennom reduserte lønnskostnader.
­– Dette skyldes selvsagt at handlingsrommet for ledelsen i domstolene er så lite at det eneste stedet hvor man har mulighet for å hente ut kjappe effekter, er ved å holde stillinger vakante og redusere bemanningen. Dette er ikke bærekraftig over tid, og jeg deler direktøren i Domstolsadministrasjonens bekymring når han sier at dette vil gå utover både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet, sier Einan.

Les også: Parat krever 500 millioner til justissektoren

Spare seg til fant
Einan sier domstolene har hatt en langsiktig satsing på digitalisering. Dette er ment å skulle gi både økt kvalitet og høyere effektivitet i domstolene.
– Samtidig stiller dette krav både til teknisk utstyr, programvare og kompetanseutvikling for å hente ut en eventuell gevinst. Med et stramt handlingsrom, og det rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse peker på som mangelfull opplæring, så sier det seg selv at man ikke får hentet ut de nødvendige effekter, sier han.

Han sier dette leder oppmerksomheten over på nok en av de store utfordringene med situasjonen i domstolene og ABE-reformen generelt.
– Ved innføringen av ABE-reformen og de ostehøvelkuttene denne gir i budsjettene, så forskutterer regjeringspartiene gevinsten av effektiviseringen, før effektiviseringen er gjennomført. Dette fører igjen til manglende handlingsrom, og regjeringen sparer statlige virksomheter til fant, sier Einan.  

Les også: – Krisen i domstolene, nå må Stortinget ta ansvar