Større skrift: A A A

Strategisk plan for ThsF 2016 - 2018


                            Strategisk plan 2016 – 2018

                                        Målstruktur for 
                   Tannhelsesekretærenes Forbund – ThsF

målstruktur


        

Aktørkart for Tannhelsesekretærenes Forbund – ThsF

aktørkartthsfInnledning

ThsF sin visjon ”Synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse”innebærer at vi skal være en premissleverandør for:

•             Evne til påvirkning
•             Kompetanseutvikling /rekruttering
•             Lønnsutvikling / HMS
•             Fortsatt god drift av organisasjonen
•             Miljømessig utvikling innen vårt yrke og for tannhelsetjenesten generelt.

Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen som visersammenhengen mellom visjon, hovedmål og delmål /satsingsområder.

Dette skal værestyrende for vårt langsiktige arbeid.

Strategiplanen skal være styrende for dokumentet Hovedsatsningsområder for kommende 3 årsperiode og de årlige aktivitetsplaner som vedtas. Disse dokumenter skal kvalitetssikres og evalueres opp mot strategiplanen.

ThsF skal arbeide for å:
• Fremme tannhelsesekretærenes interesser overfor arbeidsgivere,arbeidsgiverorganisasjoner,  myndigheter,forhandlingsparter og andre aktører i nasjonal tannhelse.
• Sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir grunnlag for vekst og utvikling for våre medlemmer. 
• Fremme en hensiktsmessig, kostnadseffektiv og kvalitativ utvikling av tannhelsetjenesten i Norge

Hovedmål – Evne til påvirkning – premissleverandør.

Politiskarbeid
Vi skal i kommende periode ha høy prioritet på å opprettholde og forsterke kontakten med
•             Kunnskapsdepartementet
•             Utdanningsdirektoratet
•             Utdanningsinstitusjoner
•             Arbeids- og sosialdepartementet
•             Helse- og omsorgsdepartementet
•             NAV
•             Politikere
•             Media
•             NTF

Nettverksbygging
Godt nettverk har avgjørende betydning for om vi lykkes i våre målsetninger.

ThsFs nettverk skal bestå av:
•             Media
•             Politiske aktører
•             Arbeidstakerorganisasjoner
•             Internasjonale søsterorganisasjoner
•             Internasjonale aktører
•             Kunnskapsdepartementet
•             Utdanningsdirektoratet
•             Helse-og omsorgsdepartementet
•             Helse- og sosialdirektoratet
•             Utdanningsinstitusjoner
•             Lokal arbeidsgiver
•             Øvrige helseaktører

Posisjon i forhandlinger
ThsF skal sitte i gode forhandlingsposisjoner sentralt og lokalt. Det vilgi god påvirkning i forberedelser og gjennomføring av våre forhandlinger.

Utfordringen videre ligger i privat sektor, hvor vi skal søke å få på plass flere tillitsvalgte.
Markedsføring og informasjonsarbeid

Målgrupper for vårt arbeid på dette feltet fremgår prinsipielt av aktørkartet.Det vil si at vi må innrette vårt arbeid strukturert og målrettet med riktiginformasjon til riktiggruppe. Det er en viktig del av vår informasjonsstrategi å tydeliggjøre våre resultater, vår spisskompetanse og våre ressurser overfor alle grupper på aktørkartet.

Vi skal påvirke dette gjennom:
•             Bladet Tannhelsesekretæren
•             ThsFs webside
•             Brosjyremateriell
•             Stands
•             Forelesninger og infoarbeid
•             ThsFs Facebookside

Hovedmål – Kompetanseutvikling.

Utdanning
ThsF skal medvirke til:
•             God tannhelsesekretærutdanning
•             Gode læreplaner
•             Gode lærebøker
•             Felles grunnutdanning i Norden

ThsF skal medvirke til at assistenter får mulighet til:
•             Utdanning
•             Autorisasjon

ThsF vil arbeide for å fusjonere tannhelseutdanningene slik at det odontologiske teamet utdannes samlet slik Århus universitet i Danmark gjennomfører fra 2016.
Se link: Aarhus Universitet får nyt institut for tandfagligforskning og uddannelse 

Etter-og videreutdanning
Arbeidslivet er i stadig omstilling, og kravene til kompetanse er i kontinuerlig utvikling. For at livslang læring skal bli en realitet, må det legges til rette for at tannhelsesekretærene kan delta i opplæring på alle nivåer.

Det er et behov for å etablere en etter- og videreutdanning for tannhelsesekretærer innenfor spesialisttjenester som kjeveortopedi, kirurgi osv.

Dette skal ivaretas gjennom:
•             Utvidet dialog med fakultetene mht tilbud om kurs mm
•             Kompetansehevende fagkurs på ThsF-kongressen
•             Økt støtte til lokale tiltak i forbindelse med medlemsmøter ol.

Bevisstgjøring og egenutvikling
ThsF skal arbeide for å skape en meningsfull arbeidssituasjon med gode muligheter for vekst og utvikling. Dette krever at tannhelsesekretærene må ha fokus på sin egenkompetanse og yrkesstolthet og være bevisste og trygge på egen rolle i teamet.

ThsF skal påvirke dette gjennom:
•             Vårt informasjonsarbeid
•             Tannhelsesekretæren
•             ThsF kongressen
•             Medlemsmøter og ttillitsvalgtarbeid
•             Konferanser og skolebesøk

Rekruttering

Til yrket

ThsF skal være en viktigbidragsyter og aktør for å fremme kunnskap og opplysning om tannhelsesekretæryrket gjennom å peke på:
•             Det store og interessante arbeidsfeltet
•             Autorisasjon som helsepersonell
•             Jobbmuligheter i offentlig tannhelsetjeneste, forsvaret, de odontologiske fakultetene, spesialistklinikker og privattannhelsetjeneste.

I denne sammenheng vi ThsF styrkesamarbeidet med:
•             NTF
•             Fakultetene
•             Utdanningsinstitusjonene
•             Kunnskapsdepartementet
•             Utdanningsdirektoratet

Vekst og verving
•             Utvikle vervemateriell som viserviktigheten og fordelene med å være organisert
•             Profilere viktigheten av å samle alle tannhelsesekretærer i en organisasjon
•             Være en tydelig stemme som målbærer medlemmenes interesser, som gjør at medlemmene

Opplever tilhørighet og fellesskap.
•Prioritere medlemsvekst for å oppnå tyngde i forhandlingssituasjoner og øke muligheten for innflytelse og påvirkning på områder som er viktige for ThsF sine medlemmer.

Hovedmål - Lønnsutvikling - Arbeidsmiljø.

Lønnsutvikling
Det er en forutsetning for en gunstig og langsiktig lønnsutvikling at arbeidsgiver, forhandlingspartner og øvrige aktører i innen tannhelse ser den kompetanse og den medvirkning til verdiskapning som ligger i tannhelsesekretærer.

Våre viktigste forberedelser til fremtidige lønnsforhandlinger ligger i å synliggjøre:
•             kompetanse
•             autorisasjon
•             medvirkning til resultater

HMS
Det må etableres et konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgiver ogThsF/arbeidstaker der HMS arbeid ikke fungerer.

HMS arbeidet skal ha fokus på:
•             Forebyggende helsearbeid
•             Psykososialt-og fysisk arbeidsmiljø
•             Kjemikalier 

Hovedmål -Drift av organisasjonen.

Styring/ledelse
•             Økt bruk av styrets kompetanse og arbeidskapasitet
•             Teambygging og teameffektivisering i/ mellom styret og ledelsen.
•             Styrking av indre nettverk
•             Kommunikasjon mellom ledelse og tillitsvalgte
•             Kommunikasjon mellom de tillitsvalgte
•             Kontakt mellom tv og medlemmene

Administrasjon/saksbehandling
•             Utvikleadministrasjonen etter organisasjonens behov
•             Gjennomgang og forbedring av rutiner for saksbehandling

Økonomi
ThsF skal drives forsvarlig ut i fra de økonomiske forutsetninger organisasjonen til en hver tid har.

Medlemsservice
Videreutvikle god medlemspleie og gi service til tillitsvalgte og medlemmer