Større skrift: A A A

Hovedsatsningsområder

                        Hovedsatsningsområder 2016 – 2018

           Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund – ThsF 


målstrukturHovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør

Politisk arbeid
Etablere og opprettholde samarbeid med
•             Utdanningsinstitusjoner
•             Departementer
•             Politikere
•             Media
•             Arbeidsgivere
•             NTF
•             andre 

Ha større fokus på
•             arbeidsforhold
•             lønn
•             status
•             HMS

ThsF skal arbeide for at alle våre medlemmer som kan ha en yrkesskade skal haen helhetlig og god utredning hos de yrkesmedisinske avdelingene og enforsvarlig saksgang i NAV.

Posisjon i forhandlinger
• ThsF skal sitte i gode forhandlingsposisjoner i lønnsforhandlingene medVirke/NTF og YS kommune, stat og spekter

Lokalt i offentlig sektor
• Ha gode tillitsvalgte i forhandlingsutvalgene
• Være representert i råd og utvalg hvor tannhelsesekretærenes lønns og arbeidsforhold blir diskutert.

Lokalt i privat sektor: 
•             Rekruttere fleretillitsvalgte

Markedsføring og infoarbeid
ThsFs evne til påvirkning er avhengig av at yrkesgruppen blir profilert oggjort kjent. Dette skal gjøres ved at informasjonsmateriell distribueres tilmedlemmer, utdanningsinstitusjoner, offentlig og privat tannhelsetjeneste,departementer, politiske partier og arbeidsgivere. 

• Informasjonsbrosjyre som presenterer yrkesgruppen, forbundet ogmedlemsfordeler skal oppdateres ved nytt opplag.

• ThsF fortsetter sitt tilbud om navneskilt til sine medlemmer, bådeautoriserte og assistenter. 

• ThsF bør være representert på følgende arrangement: Nordental, Vestlandsmøte,Nord-Norge møte og Midt-Norge møtet.

• ThsF skal være høringsinstans i alle saker som gjelder nasjonal tannhelse. 

• ThsF skal gi sine medlemmer løpende informasjon gjennom sin informative oglett tilgjengelige hjemmeside som skal holdes oppdatert med nyheter, aktuellinformasjon og linker til viktige sider.

• ThsFs Facebookside

• ThsF skal utgi fagbladet Tannhelsesekretæren fire gangerper år.

• ThsF bør utgi elektroniske nyhetsbrev jevnlig.


Profileringsartikler
•             ThsF vil synliggjøreforbundet med et godt faglig og sosialt innhold på medlemsmøtene
•             Profileringsartikler tilmedlemmer styres av retningslinjer for driftstilskudd.
•             ThsF skal profilereforbundet ved hjelp av enkle strøartikler til bruk på stands

ThsF vil gi alle sine medlemmer almanakk, med logo på forsiden og infosider omThsF, så sant det er økonomi til det.

Nettverksbygging
ThsF skal ha fokus på å etablere nettverk og ivareta og videreutvikleeksisterende.
•             Media
•             Politiske aktører
•             Arbeidstakerorganisasjoner
•             Internasjonalesøsterorganisasjoner
•             Internasjonale aktører
•             Utdanningsdirektoratet
•             Kunnskapsdepartementet
•             Helse- ogomsorgsdepartementet
•             Helse- og sosialdirektoratet
•             Utdanningsinstitusjoner
•             Lokale arbeidsgivere
•             Øvrige helseaktører

Hovedmål – Kompetanseutvikling

Utdanning
ThsF har som målsetting å være med i råd og utvalg som diskuterer framtidigutforming av utdanning for tannhelsesekretærer.

ThsF skal være med å videreutvikle fagplaner for grunnutdanning og etter- ogvidereutdanning for tannhelsesekretærer. Vi skal være høringsinstans i allesaker som gjelder utdanning og kompetanseheving av tannhelsesekretærer.

ThsF skal tilby kompetansehevende kurs for yrkesgruppen, først og fremst påThsF kongressen.

ThsF skal være pådriver ovenfor myndighetene og fakultetene vedrørende hvilketnivå grunnutdanningen skal ligge på.

ThsF skal bygge videre på Norplus prosjektet og jobbe for en fellesgrunnutdanning for tannhelsesekretærer i Norden.

ThsF bør ha et tett samarbeide med tannlegeforeningen om grunn-, etter- ogvidereutdanning.

ThsF vil arbeide for å fusjonere tannhelseutdanningene slik at detodontologiske teamet utdannes samlet slik Århus universitet i Dannmarkgjennomfører fra 2016. Følglink for mer info: 

Bevisstgjøring /egenutvikling
Gjennom ThsF-kongressen, tillitsvalgtkonferansen, medlemsmøter, utgivelseav fagbladet ”Tannhelsesekretæren” og hjemmesiden, vil ThsF at våre medlemmerskal bli bevisste den likeverdige rolle de har i tannhelseteamet. Hayrkesstolthet og bli trygge på egen kompetanse, ha kunnskap om hvilke krav somstilles til dem som autorisert helsepersonell. 

Utvikling av tillitsvalgte
ThsF skal tilby sine hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte enkonferanse i året som skal ha fokus på dagens arbeidsliv, lover og avtaleverkog utdanning. Dette skal komme i tillegg til Parats tilbud om opplæring avtillitsvalgte.   

Rekruttering

Rekruttering til yrket
ThsF skal arbeide for at elever som begynner på videregående utdanninginnen helse får kjennskap til tannhelsesekretæryrket og at de blir vist filmen«Mitt yrke». ThsF sine tillitsvalgte skal forelese/ informere om vårt yrke påutdanningsinstitusjonene.

Rekruttering til ThsF    
ThsF har som mål gjennom landsmøteperioden å rekruttere nye medlemmergjennom deltagelse på aktuelle møter, arrangementer, stand og ved det enkeltemedlemmets innsats. Videregående skoler med tannhelsesekretærutdanning skalvære et mål for lokale tillitsvalgte å besøke, for å markedsføre ThsF. 

Hovedmål - Lønnsutvikling ogarbeidsmiljø

Lønnsutvikling

Lønnspolitikk
ThsF skal være representert i overordnede lønnsutvalg, hvor vi skal arbeidefor en god lønnsutvikling for medlemmene. ThsF skal være premissleverandør for tannhelsesekretæreneslønnsutvikling.

HMS

Forebyggende tiltak
Erfaringene fra kvikksølvsaken viser at ThsF må ha fokus på forebyggendearbeid for å unngå nye helseskader. 

Miljø, kjemikalier og løsemidler 
Bruke fagbladet Tannhelsesekretæren til å sette fokus på de kjemikalier ogløsemidler som brukes på tannlegekontoret, samt avfallshåndtering.

Hovedmål - Drift av organisasjonen

Styring og ledelse
ThsF skal fortsette arbeidet med en praktisk gjennomførbar plan for ledelseav forbundet.  AU og sentralstyret måarbeide videre med å utvikle effektiv drift av ThsF.

Sentralstyret skal utarbeide årlige aktivitetsplaner basert påstyringsdokumentene. Planen er administrasjonen/ledelsens arbeidsdokument.

Organisasjonsutvikling og teamutvikling 
•             Bruke sentralsstyretskompetanse og arbeidskapasitet
•             Videreutviklekommunikasjonen mellom ledelse og tillitsvalgte

Administrasjon og saksbehandling
Forbedring og effektivisering av rutiner for administrasjon ogsaksbehandling.

Økonomi
ThsF`s økonomiplan bygger på strategisk plan, vedtekter og handlingsplan ogskal gjenspeile politiske beslutninger fattet av ThsF sitt Landsmøte.

Medlemsservice
Det skal avholdes medlemsmøter, ThsF-kongress ogtillitsvalgtkonferanser.  Arrangementenearrangeres i regi av sentrale og lokale organisasjonsledd.