Viktige uttrykk i forbindelse med ferie

Hva betyr begrepene i ferieloven?
Ferieåret
Ferieåret er det året ferien avvikles. Ferieåret går fra 1. januar til 31. desember.

Feriefritid
Med feriefritid menes det antallet feriedager du har krav på. Du har krav på 25 virkedager ferie etter ferieloven hvert år (ferielovens § 5 nr. 1). Ettersom lørdagene er medregnet i virkedagene, er seks virkedager det samme som en uke. I tillegg har mange rett til 5 virkedager avtalefestet ferie. Det gjelder først og fremst i virksomheter med tariffavtale, men også andre virksomheter har innført disse feriedagene, som utgjør den femte ferieuka. Arbeidstakere over 60 år har rett til ytterligere 6 virkedager ferie etter ferieloven.

Hovedferie
Med hovedferie menes den perioden som arbeidstakeren kan kreve at hovedferien legges til. Perioden går fra 1. juni til 30. september. Arbeidstakeren kan kreve at 18 av virkedagene (tre uker) gis samlet i denne perioden.

Feriepenger og opptjeningsår
Feriepengene beregnes ut fra det du har fått som arbeidsvederlag (lønn m.v.) i opptjeningsåret, Opptjeningsåret er året før ferieåret. Arbeidsvederlaget kalles feriepengegrunnlaget. Du må altså ha hatt inntekt i året før du skal avvikle ferie, for å ha rett til feriepenger. Feriepengene utgjør  10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ved 25 virkedager ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Ved 30 virkedager ferie er satsen 12 %... For arbeidstakere som er over 60 år og har avtalefestet ferie, økte både lengden av ferien (til 6 uker) og satsen for beregning av feriepenger (14,3 prosent).