Endringer i ferieloven og arbeidsmiljøloven 2014

Ferieloven og arbeidsmiljøloven ble endret 1. juli 2014, blant annet med enklere regler for oppfølging av sykmeldte. Her er de viktigste endringene.

Ferieloven

· Arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien kan allerede fra første sykedag kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie senere. Tidligere var det et vilkår at man måtte være syk i en uke for å ha rett til dette. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

· Muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon er fjernet. I disse tilfellene skal all ferie som ikke er avviklet i stedet overføres til påfølgende ferieår.


Arbeidsmiljøloven

· Rapporterings- og sanksjonssystemet oppheves. Hovedfokuset i oppfølgingen skal være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.

· Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker bare er gradert (delvis) sykmeldt oppheves. I slike tilfeller skal møtet kun avholdes når partene mener det er behov for det.

· Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta dersom partene har behov for det.


Regjeringens side om oppfølging av sykmeldte

Regjeringens side om endringer i fereloven


Her finner du brosjyremateriell utarbeidet i samarbeid mellom partene i arbeidslivet:

Brosjyren oppfølging av sykmeldte

Sjekkliste for dialogmøte