IA og livsfasepolitikk

Det hele mennesket. På en god arbeidsplass er det plass til alle! Det handler om  ivaretakelse gjennom et langt yrkesliv. Nå gjelder det ham/henne – en annen gang kan det gjelde meg. Stikkordet er fleksibilitet.
Alder sier lite. Man har ulike utfordringer, muligheter og behov innenfor samme aldersgruppe. Noen møter få utfordringer på veien, andre møter mange og atter flere møter de samme utfordringene flere ganger. Alle livsfaser påvirker oss og alle takler vi ting ulikt. Fleksibilitet blir derfor viktig i livsfasepolitikken.

Forståelse mellom generasjoner, samt gjensidig respekt og forståelse mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og kollegaer er en nødvendighet i livsfasearbeidet. Hver arbeidsplass må utforme sin livsfasepolitikk for at den skal være god nok og ta de individuelle hensyn som er nødvendig på den aktuelle arbeidsplass.  Er det f.eks. fysisk tungt arbeid, vaktordninger, alderssammensetning m.v. Det må settes inn tiltak der det er nødvendig. Livsfasepolitikken må etableres i et samarbeid mellom ledelse og de ansatte ved de tillitsvalgte og må forankres, bli forstått og respektert av ledere på alle nivåer og alle ansatte.

Leder bør i stedet for å spørre en arbeidstaker om når vedkommende har tenkt å gå av, heller spørre vedkommende om det er noen forhold som kan bidra til at vedkommende får lyst til å være litt lenger i arbeid.

For å lykkes må alle instanser i arbeidslivet forstå at livsfasepolitikk er en god investering. Arbeidslivet må være bevisst på hvor mye livsfaser påvirker oss og dermed også vår produktivitet. En opplevelse av verdsetting på arbeidsplassen gjør også den enkelte arbeidstaker som oftest dyktigere og mer motivert. Alle må sikres likeverdige muligheter til deltagelse. Rettigheter og tilrettelegging må tilpasses de individuelle behovene og livsfasene. Den enkelte arbeidstakers, arbeidsgivers og samfunnets behov må hensyntas i livsfasepolitikken.  

Ulike mennesker takler ulike utfordringer og ulike faser forskjellig. Alle faser eller perioder har ulik lengde og vi takler fasene ulikt og individuelt ut fra erfaring og forutsetninger. Tidsklemme kan du ha i småbarnsforeldrefasen, men og dersom du har eldre foreldre eller ektefelle med omsorgsbehov.
Viktig spørsmål: Hvilke muligheter har vi på vår arbeidsplass for å få medarbeiderne våre til å yte best mulig i de ulike livsfasene?

Husk - livsfasepolitikken forplikter alle på en arbeidsplass – den må følges opp og evalueres!