Publisert dato: 14.11.2017 - Oppdatert dato: 14.11.2017

Snart får vi ny likestillings- og diskrimineringslov

Fra 1. januar 2018 får vi ny felles likestillings- og diskrimineringslov. Loven erstatter de fem tidligere diskrimineringslovene. Denne uken arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet kurs om den nye loven.


Foto: Emma Hermandrud fra LDO orienterte om den nye loven. 

Tekst og foto: Lill J. Fischer

Interessen for kurset, som var beregnet på tillitsvalgte, ansatte i fagforeninger, arbeidsgivere og andre som er opptatt av likestillings- og diskrimineringsspørsmål, har vært stor og plassene ble revet bort.

Diskrimineringen skjer ikke her i møter hos LDO, det skjer ute på arbeidsplassene. Derfor er det viktig at dere tar dette inn i deres egen opplæring, sa Claus Jervell som er ansvarlig for arbeidsliv hos LDO.

I tillegg til Claus Jervell deltok Emma Hermandrud og Åsulv Solstad fra ombudet.

Parat og YS vil arrangere kurs
Parat har tatt initiativ overfor LDO og YS for å få gjennomført opplæring i den nye loven. Det vil derfor bli temadager om likestilling flere steder i begynnelsen av 2018.

Den nye loven vil omfatte kjønn, etnisitet, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, alder, kjønnsutrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, fagforeningsmedlemsskap og politisk syn, omsorgsoppgaver, graviditet og foreldrepermisjon. Dette er flere diskrimineringsgrunnlag enn de tidligere lovene hadde.

Formålet med likestillings- og diskrimineringsloven er å fremme likestilling. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.

Ny diskrimineringsnemnd
Fra 1. januar etableres det en ny nemnd i Bergen. Det innebærer at ombudet ikke lenger skal behandle klagesaker. Den nye nemnda får utvidet sin kompetanse i forhold til dagens nemnd og vil kunne gi oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Det innebærer at LDO slutter å behandle klagesaker fra 1. januar.
Ombudet vil få rendyrket sin rolle som pådriver for likestilling, og vil være rådgiver og et lavterskeltilbud hvor en kan ta kontakt for å få råd og bistand i likestillings- og  diskrimineringsspørsmål.

Nyhetsoversikt