Publisert dato: 13.09.2017 - Oppdatert dato: 05.10.2017

Løser ikke problemet med fast ansettelse uten garantilønn

Økt bruk av avtaleformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og inntekt, såkalt  ”fast ansettelse uten garantilønn”  blir mer vanlig i arbeidslivet.  Parat tror ikke departementets forslag til endring av arbeidsmiljøloven løser problemene.


Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer av arbeidsmiljøloven, som nå er på høring, er i følge departementet ment som et samlet og helhetlig forslag til regulering på stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft. Det er særlig uklarheter omkring ansettelsesavtalene i bemanningsbransjen, og omfanget i bruk av innleid arbeidskraft, samt de negative konsekvensene av dette, som er bakgrunnen for departementets forslag.

I sitt høringssvar skriver Parat at de deler departementets bekymring for den omfattende innleievirksomheten som finner sted i visse bransjer. I høringsnotatet viser departementet særlig til byggebransjens særlige utfordringer med bruk av bemanningsselskap, og at det har utviklet seg praksis med økt bruk av avtaleformer som gir uforutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Usikkerheten gir seg ofte uttrykk i variable og sviktende lønnsinntekter, såkalte fast ansettelser uten garantilønn.

Parat deler denne bekymringen med departementet. Fast ansettelse uten garanti lønn er ikke i samsvar med det Parat oppfatter som lovens hovedregel om faste ansettelser. Faste ansettelser skal gi forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår.

Forslagene fra departementet innebærer en nærmere definisjon av hva som er fast ansettelse i arbeidsmiljøloven, en hjemmel for adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak og forlag til en kvote for antall innleide i innleievirksomhet rettet mot vise bransjer.

Parat mener forslagene fra departementet ikke vil løse problemene vi i dag står ovenfor. I dette forslaget utvides retten til midlertidig ansettelse for bemanningsbyråer, uten at det gjøres ytterligere begrensinger i muligheten til å ansette uten lønn mellom oppdrag, enn det som allerede følger av gjelde rett, utover en eventuell foreslått kvote. Forslagene går ikke langt nok til at dette vil føre til en realitetsendring, og vil etter Parats vurdering føre til en forringelse av retten til fast ansettelse.  

Les Parats høringssvar

Les arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat

Nyhetsoversikt