Publisert dato: 05.12.2017 - Oppdatert dato: 01.02.2018

– Politiets særorganer må bestå

Parat politiet, som organiserer 600 ansatte i politiet, mener politiets særorganer må bestå som i dag. – Vi mener særorganutredningen kommer for tidlig, sier Unn Kristin Olsen, leder for Parat politiet.

Særorganene som nå er til vurdering, er Økokrim, Kripos, Utrykningspolitiet (UP), Politiets Utlendingsenhet (PU) og Politihøgskolen. 
– Parat politiet mener at tidspunktet for å endre på særorganstrukturen er helt feil, og anbefaler at dette arbeidet stilles i bero frem til nærpolitireformen er gjennomført, sier Unn Kristin Olsen. Hun legger til at man må kunne se på tiltak for utvikling og effektivisering, men at politidistriktene på nåværende tidspunkt ikke er rustet til å ta over oppgavene særorganene utfører.

"Man blir også i fremtiden avhengig av å ha noen sentrale enheter som kan bistå politidistriktene på særskilte områder. Det er store forskjeller mellom politidistriktene i dag, både når det gjelder geografi, demografi, antall ansatte og budsjett. Det er ikke grunnlag for at alle distriktene kan ha spesialister på alle fagområder. Det vil derfor også i fremtiden være behov for særorgan i politiet", heter det blant annet i Parat politiets høringsuttalelse.

"Politidistriktene må være ansvarlig for den løpende drift av politiet, særorganene må være eksperter på sitt område. Det er viktig at man ikke setter politidistriktene og særorganene opp mot hverandre. De er ikke konkurrenter, men samlet sett ett politi som tar Norge inn i fremtiden og utnytter hverandres kompetanse", skriver Parat politiet videre. Parat politiet mener dessuten at det nye Beredskapssenteret bør organiseres som et nytt særorgan, og at "nasjonal enhet" bør bli den nye benevnelsen på særorgan.

Norges Politilederlag (NPL), som blir en del av Parat fra 1. januar 2018, er langt på vei enig med sine kollegaer i Parat politiet. NPL organiserer rundt 300 politiledere på alle nivåer og fagområder i politiet.
– Vi mener det fortsatt er behov for nasjonale enheter, men tiden er moden for å avvikle UP og tilbakeføre ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet til politidistriktene. Samtidig bør vi vente med å gjennomføre flere omfattende strukturendringer til reformen i politidistriktene har virket en tid, sier forbundsleder Geir Krogh.
– Videre mener vi det er behov for rydding i oppgaver og ansvar mellom særorgan, politidistrikter og Politidirektoratet. Dette dreier seg om bl.a. om styringslinjer, fagansvar og skille mellom strategiske og operasjonelle oppgaver, sier Krogh.

Les NOU-rapporten "Bedre bistand. Bedre beredskap – fremtidig organisering av politiets særorganer" her

Les Parat politiets høringsuttalelse her

Les NPLs høringsuttalelse her

Nyhetsoversikt