Publisert dato: 11.10.2017 - Oppdatert dato: 11.10.2017

Øker fedrekvoten igjen

Sv, Sp, KrF og Venstre har gjort det klart at de vil støtte Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen, når saken kommer opp i Stortinget i høst.

Til tross for massive protester fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene reduserte den blå-blå regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014. Tall fra NAV viser at arbeidslivets organisasjoner om at dette ville føre til at fedres uttak av permisjon stemte.  Fra 2015 til 2016 ble antallet fedre som tok ut 10 uker eller mer permisjon redusert fra 37,2 til 33,1 prosent.

Behov for en ny ordning
Parats leder Hans-Erik Skjæggerud mener økning av fedrekvoten er et skritt i riktig retning, men at det er på tide å gå lenger og likestille mor og far som omsorgspersoner.

– Dagens regler diskriminerer menn fordi fars rett til lønnet permisjon er avhengig av mors opparbeidede rettigheter og mors aktivitet, sier Hans-Erik Skjæggerud. Han mener foreldrepermisjonsreglene bør endres slik at hver av foreldrene opptjener selvstendig rett til foreldrepermisjon.

Skjæggerud mener at likestilling i arbeidslivet forutsetter likestilling på hjemmebane. Innføringen av fedrekvoten i 1993 og de senere utvidelsene av fedrekvotens lengde har bidratt til økt likestilling mellom mor og far i både i arbeidslivet og i omsorgsoppgaver. 

– Hvis vi vil ha mer likestilling, må foreldrepermisjonsreglene endres, ikke bare flikke på dagens ordning som har mors aktivitet som utgangspunkt, sier Parats leder.

Forslag om n
y foreldrepermisjonsordning
Barnefamilieutvalget som la frem sin innstilling i mars i år, foreslår en helt ny foreldrepermisjonsordning. Utvalget har tatt utgangspunkt i likestilt foreldreskap med selvstendig opptjeningsrett til permisjon for begge foreldre. Utvalgets forslag er nå ute på høring.

Utvalget foreslår at både mor og far får rett til 20 ukers permisjon med full lønn eller 25 uker med 80 prosent kompensasjon. I tillegg får mor permisjon tre uker før og seks uker etter fødsel. 

– Barnefamilieutvalgets forslag om ny foreldrepermisjonsordning treffer godt i forhold til Parats politikk, sier Skjæggerud, og viser til at det i all hovedsak identisk med Parats landsmøtevedtak fra 2015.

 

Nyhetsoversikt