Statsbudsjettet 2014: Parat om utdanning

09.10.2014
Kunnskapsdepartementets budsjettforslag:  Mye bra, men også store mangler
Regjeringen har fulgt opp sin bebudede satsning på utdanning. Parat har spesielt merket seg satsningen på videreutdanning av lærerne. Dette er viktig for å øke kvaliteten i den norske skolen.

Parat merker seg og er positive den økte satsningen på forskning og høyere utdanning, og utviklingen av verdensledende fagmiljøer. En økt satsning på utvikling av fremragende forskningsmiljøer som vil trekke til seg «elteforskere» må skje ved hjelp av friske midler, ikke ved å ta dette fra resten av sektoren. Vi må klare å opprettholde utdanningsinstitusjonene ute i distrikts Norge. Det behøver ikke være noen konflikt mellom samarbeid og arbeidsdeling kombinert med fortsatt desentralisert skoletilbud.

Parat er også skeptisk til at det foreslås innført studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS/Sveits. Dette strider mot prinsippet om at utdanning skal være gratis. Vi er i tillegg bekymret for at dette får konsekvenser for det internasjonale studiemiljøet og samarbeidet over landegrensene. Som et lite land, er Norge avhengig av de impulser utenlandsstudentene gir oss.

Parat etterlyser imidlertid mer midler til vedlikehold av bygningsmassen.

For lite satsning på yrkesopplæring
Det ser ikke ut som om regjeringen har tatt innover seg arbeidslivets etterspørsel etter fagkompetanse på videregående skoles nivå. Vi hadde forventet en sterkere satsning på dette området, og er skuffet over at regjeringen ikke vil øke tilskuddet til lærlingplasser neste år.

For få studentboliger
Regjeringen vil bygge 1500 nye studentboliger i 2015. Det er riktignok fler enn i 2014, men likevel ikke nok til å dekke behovet. Mangel på studentboliger fører til at studentene i for stor grad må benytte dyrere privatboliger og gjennom det tvinges til å arbeide ved siden av studiene.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo