www.parat.com \  Om Parat
Større skrift: A A A

Juridisk avdelingAvdelingens ansatte:

Anders Lindstrøm, avdelingsleder og advokat

Guro Løkken, advokat
Christen Horn Johannessen, advokat
Eva Borhaug, advokat
Andreas Moen, advokat
Vetle W. Rasmussen, advokat
Thore Eithun Helland, advokat
Annbjørg Nærdal, advokatfullmektig
Nina Thorgersen, advokatsekretær


JURIDISK AVDELINGS ARBEIDSOPPGAVER

Juridisk avdeling består av 7 advokater og en advokatsekretær. Advokatene i avdelingen har bred juridisk erfaring både som dommerfullmektiger, fra private advokatfirmaer og offentlig forvaltning.Avdelingens hovedansvarsområde er juridisk bistand til medlemmer og tillitsvalgte i problemstillinger knyttet opp til arbeidsforholdet.Avdelingens arbeidsoppgaver kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  • Saksbehandling og juridisk rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer på telefon og e-post lovverk (fortokning av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven, permitteringsloven med mer)
  • Bistand ved omstillinger: Bistand til tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med nedbemanninger, omorganiseringer, fusjoner og fisjoner. Har en løpende dialog med de tillitsvalgte og ”coacher” dem i disse prosessene
  • Forhandlingsmøter ute i virksomhetene i oppsigelsessaker og avskjedssaker og andre tvistesaker som ikke løses lokalt
  • Prosedyre for domstolene for domstolene i oppsigelsessaker og andre saker som angår arbeidsforholdet. Prosedyre for Arbeidsretten ved tolkningstvister knyttet til tariffavtaler
  • ”En times fritt rettsråd” for medlemmer i saker som ikke angår arbeidsforholdet
  • Høringer og utvalgsarbeid som angår lovverket og arbeidstakeres rettigheter
  • Undervisning av tillitsvalgte som deltar på Parats grunnutdanning, kurs i egen regi og på temadager.
  • Forfattere av juridiske artikler til blant annet web og medlemsblad og eksterne medier
  • Bistår forhandlingsavdelingen ved tariffrevisjonene


 

Parat Pensjonist